Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-22

RK-34-2011-22.doc  RK-34-2011-22pr01.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-34-2011-22
NázevKoupě nemovitostí v k. ú. a obci Cetoraz a v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz I
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je zřizovatelem Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace. Tato organizace zajišťuje v rámci domova pro osoby se zdravotním postižením a v rámci domova se zvláštním režimem pobytové služby pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Uživatelé nyní žijí nevyhovujícím bariérovém areálu zámku v několikalůžkových pokojích bez sociálního zařízení v počtu, který vytváří spíše nedomácké institucionální prostředí. Na jednání zastupitelstva kraje dne 10. 5. 2011 byl projednán záměr transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace (dále jen ÚSP). Zastupitelstvo kraje schválilo také předfinancování tohoto záměru a majetkový odbor spolu odborem sociálních věcí pokračují v práci na realizaci tohoto záměru přípravou na pořízení nemovitostí vhodných pro výstavbu nových objektů k bydlení klientů z Těchobuzi v šestilůžkových domácnostech. Výstavba objektů k bydlení klientů a k poskytování dalších služeb bude muset být po konzultaci s MPSV rozdělena do čtyř projektů a tento materiál řeší majetkoprávní vypořádání prvních etap. Ta bude obsahovat výstavbu čtyř domků pro bydlení klientů v Pelhřimově a Cetorazi.
V rámci přípravy projektu byly vytipovány pozemky pro stavbu transformovaného bydlení. Předmětné nemovitosti byly vytipovány v úzké součinnosti s obcemi a vedením příspěvkových organizací.
V k. ú. Pelhřimov se jedná o pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedeno město Pelhřimov.
V k. ú. Cetoraz se jedná o pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 10001, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Cetoraz.
Usnesením č. 0915/19/2011/RK ze dne 31. 5. 2011 rada kraje rozhodla zahájit jednání s vlastníky o koupi nemovitostí pro akce Transformace ÚSP Jinošov II, Transformace ÚSP Jinošov III, Transformace ÚSPM Těchobuz I a Transformace ÚSPMP Těchobuz II v rozsahu dle materiálu RK-19-2011-17, př. 1.
Městu Pelhřimov i obci Cetoraz byla zaslána žádost o odprodej pozemků do vlastnictví kraje za cenu zjištěnou. Ta byla určena na základě znaleckého posudku č. 4227/116/11/12 vyhotoveného soudním znalcem Petrem Kučerou ve výši 1 853 310 Kč za pozemky v k. ú. Pelhřimov a na základě znaleckého posudku č. 4242/131/12/11 vyhotoveného soudním znalcem Petrem Kučerou ve výši 230 200 Kč za pozemky v k. ú. Cetoraz. V k. ú. Cetoraz znalec zároveň určil cenu v místě a čase obvyklou ve výši 664 940 Kč.
Zastupitelstvo města Pelhřimov usnesením č. 6/12/11/Z, bod h ze dne 13. září 2011 schválilo prodej obou pozemků do vlastnictví kraje za kupní cenu 1.853.310 Kč. Hospodářský odbor městského úřadu na základě tohoto usnesení vyhotovil klasickou smlouvu na prodej pozemků města v této lokalitě a zaslal jí na OM ke schválení. Tato smlouva obsahuje předkupní právo na prodávané pozemky ve prospěch města (za prodejní cenu) pro případ, že se akce neuskuteční. Po kolaudaci dojde k odstranění tohoto předkupního práva. Smlouva je přílohou tohoto materiálu.
Obec Cetoraz prodává pozemky v námi požadované lokalitě za ceny, které jsou shodné s cenou v místě a čase obvyklou uvedenou ve znaleckém posudku.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje nabýt všechny výše uvedené pozemky v k. ú. Cetoraz a k. ú. Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz I za ceny schválené obecními zastupitelstvy, tj. pozemky par. č. 2346/40 a par. č. 2346/41 v k. ú. Pelhřimov za celkovou kupní cenu 1 853 310 Kč a pozemky par. č. 405/17 a par. č. 405/18 v k. ú. Cetoraz za kupní cenu 664 940 Kč.
Výdaje na koupi nemovitostí budou výdaji způsobilými a budou uhrazeny (přeúčtovány) z IOP a to do výše ceny zjištěné - podle platných oceňovacích předpisů.
Předfinancování projektů Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - IV. bylo schváleno usnesením 0703/15/2011/RK.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v k. ú. Cetoraz za kupní cenu 664 940 Kč a pozemky v k. ú. Pelhřimov za kupní cenu 1 853 310 Kč a zároveň souhlasit se zřízením předkupního práva ve prospěch města Pelhřimov na pozemky v k. ú. Pelhřimov.
StanoviskaOdbor sociálních věcí: Návrh je v souladu se schváleným záměrem transformace ÚSPMP Těchobuz.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout nabýt koupí pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 853 310 Kč dle materiálu
RK-34-2011-22, př. 1;
* souhlasit se zřízením předkupního práva na pozemky par. č. 2346/40 - orná půda o výměře 2 162 m2 a par. č. 2346/41 - orná půda o výměře 2 557 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov ve prospěch města Pelhřimov dle materiálu RK-34-2011-22, př. 1;
* rozhodnout nabýt koupí pozemky par. č. 405/17 - orná půda o výměře 1 614 m2 a par. č. 405/18 - orná půda o výměře 1 395 m2 v k. ú. a obci Cetoraz z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 664 940 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz