Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-11

RK-34-2011-11.doc  RK-34-2011-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-34-2011-11
NázevDarování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování části pozemku Kraje Vysočina po realizaci stavby Úprava ulice Na Potoce, Třebíč do vlastnictví města Třebíč.
Usnesením 1081/24/2009/RK vyslovila rada kraje souhlas se stavbou Úprava ulice Na Potoce, Třebíč a rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč nepojmenovanou smlouvu prokazující městu Třebíč právo provést stavbu Úprava ulice Na Potoce, Třebíč na části pozemku par. č. 324/10 v k.ú.a obci Třebíč. Smlouva byla uzavřena dne 5. 8. 2009.
Na OM se nyní obrátilo město Třebíč se žádostí o vypořádání pozemku po stavbě a předložilo kolaudační souhlas této stavby a geometrický plán, podle kterého se z pozemku par. č. 324/10 odděluje nově vzniklý pozemek par. č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Třebíč. Na tomto pozemku bylo nově vybudováno schodiště ve vlastnictví města Třebíč.
Zastupitelstvo města Třebíč dne 22. 9. 2011 rozhodlo usnesením 14/5/ZM/2011 nabýt darem do majetku města Třebíč od Kraje Vysočina část pozemku par. č. 324/10 v k.ú. a obci Třebíč oddělenou GP 4942-474/2009 a označenou jako pozemek par. č. 324/18 - ost. plocha o výměře 39 m2 v k.ú. a obci Třebíč.
Návrh řešení OM navrhuje darovat část pozemku dotčeného uvedenou stavbou do vlastnictví města Třebíč. Podmínkou darování pozemku je zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude možné předložit zastupitelstvu kraje rozhodnutí o darování pozemku. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Darovaný pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely - schodiště a nebude užíván komerčně. V případě kladného rozhodnutí o darování, bude pozemek vyjmut dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování nově odděleného pozemku z vlastnictví kraje do vlastnictví města Třebíč a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat schodištěm zastavěnou část pozemku do vlastnictví města Třebíč.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč souhlasí s darování nově odděleného pozemku par. č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2 v k.ú.a obci Třebíč do vlastnictví města Třebíč. ODSH souhlasí s darováním pozemku par.č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha v k.ú.a obci Třebíč do vlastnictví města Třebíč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, odděleného GP č. 4942-474/2009 z pozemku par. č. 324/10 v k.ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, oddělený GP č. 4942-474/2009 z pozemku par. č. 324/10 v k.ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. prosince 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz