Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2011-02

RK-34-2011-02.doc  RK-34-2011-02pr01.pdf  RK-34-2011-02pr02.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-34-2011-02
NázevŽádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Chotěboř
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod, IČ: 48173002 se obrátily na odbor majetkový se žádostí o bezúplatné zřízení věcného břemene, na akci Dostavba kanalizace Chotěboř , jejímž jsou investorem.
Na tuto akci investor dne 23. 10. 2008 podepsal Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která byla schválena usnesením Rady kraje Vysočina 1314/29/2008/RK dne 23. 9. 2008 na dotčených krajských pozemcích par. č. 4487/4, 4488 a PK 4663 v katastrálním území Chotěboř a obci Chotěboř. Tato smlouva byla uzavřena jako smlouva úplatná dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina a výše úplaty za zřízení věcného břemene by měla být standardně po kolaudaci stavby v následné smlouvě o zřízení věcného břemene určena na základě dotčené plochy dle geometrického plánu a sazby podle ceníku, který je přílohou Pravidel.
Na základě této smlouvy bylo investorovi vydáno vodoprávní povolení k výše uvedené stavbě, jejíž realizace se v současné době již zahajuje.
Svojí žádost o změnu v bezúplatné věcné břemeno zdůvodňuje investor tím, že nová kanalizace nahrazuje stávající nevyhovující kanalizační systém na výše uvedených pozemcích. Nová kanalizace umožní bezproblémový odvod povrchových vod z nově rekonstruované komunikace II/345, kterou současně realizuje Kraj Vysočina, bez potřeby vybudovat na náklady Kraje Vysočina samostatnou dešťovou kanalizaci.
Dále investor v žádosti uvádí, že je společností vlastněnou z 88,5 % městy a obcemi v okrese Havlíčkův Brod, že kanalizaci budují z vlastních prostředků (náklad cca 28 mil. Kč) bez jakékoliv dotace, s cílem zlepšit ve veřejném zájmu situaci v odkanalizování města Chotěboře, kterým neprotéká žádná vodoteč a všechny povrchové vody musí být tedy odvedeny veřejnou kanalizací s extrémními nároky na kapacitu kanalizace.
Návrh řešení Podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Rada kraje schválila dne 12. 4. 2011 usnesením 0569/13/2011/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku Kraje Vysočina, kterými je stanoven postup při zřizování věcných břemen.
Dle čl. 3 odst. 3 výše uvedených Pravidel může v odůvodněných případech Rada Kraje Vysočina schválit bezúplatné zřízení věcného břemene i pro jiné osoby než osoby uvedené v čl. 3 odst. 2 těchto Pravidel (obec, svazek obcí, sdružení obcí).
Odbor majetkový předkládá návrh usnesení ve dvou variantách.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství potvrdil, že Kraj Vysočina realizuje v současné době akci II/345 Chotěboř - průtah, úsek č. 1 a odvodnění této silnice bude zaústěno do kanalizace budované v rámci stavby Dostavba kanalizace Chotěboř .
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 25. 9. a 23. 10. 2008 mezi Vysočinou, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene na pozemcích par. č. 4487/4, 4488 a PK 4663 v k. ú. Chotěboř a obci Chotěboř na akci Dostavba kanalizace Chotěboř , kterým se v čl. II. odst. 4 text:
Věcné břemeno se sjednává úplatně. Výše úplaty za zřízení věcného břemene vyplývá ze způsobu zásahu do majetku kraje Vysočina a její výše se bude řídit Pravidly Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina (dále jen Pravidla). Celková částka za zřízení věcného břemene bude určena na dotčené plochy dle geometrického plánu a sazby podle Pravidel
nahrazuje textem:
Věcné břemeno se sjednává bezplatně - ve smyslu článku 3. odst. 3 Pravidel .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz