Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-38

RK-27-2011-38.doc  RK-27-2011-38pr01.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-27-2011-38
NázevVzdání se předkupního práva - k. ú. Pavlov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší vzdání se předkupního práva Kraje Vysočina k pozemku v k. ú. Pavlov.
Zeras a. s. Radostín nad Oslavou 224, 594 44 Radostín nad Oslavou požádala o zrušení předkupního práva na pozemku par. č. 1524/2 v k. ú. a obci Pavlov. Tento pozemek navazuje na pozemek par. č. 1979/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina a je zastavěný silnicí III/34826. Žadatel na svém pozemku par. č. 1524/2 rozšiřuje hnojiště, které se nachází 500 m od silnice a neohrožuje tak nutné úpravy komunikace. Tuto stavbu potřebuje žadatel zapsat do katastru nemovitostí a Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou stavbu nezapíše, pokud na pozemku vázne předkupní právo.
Na uvedeném pozemku je zřízeno podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění předkupní právo ve prospěch Kraje Vysočina. Předkupní právo bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní nebo regulační plán, vydaného Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem rozvoje a územního plánování dne 12. 12. 2007.
Podle sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství není zřízení předkupního práva u uvedeného pozemku potřebné, neboť nezasahuje do ochranného pásma silnice III. třídy.
Návrh řešení OM navrhuje vzdát se předkupního práva k pozemku par. č. 1524/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27553 m2 v k. ú. a obci Pavlov, který je ve vlastnictví Zeras a. s. Radostín nad Oslavou 224, 594 44 Radostín nad Oslavou.
Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina nepotřebuje vykoupit shora uvedený pozemek nebo jeho část, je možné se ve smyslu odst. 3, § 101 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona předkupního práva vzdát.
Důvodem vzdání se předkupního práva k uvedenému pozemku nebo jeho části je skutečnost, že Kraj Vysočina pozemek nepotřebuje.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva k pozemku par. č. 1524/2 v k. ú. a obci Pavlov.
StanoviskaODSH souhlasí s vymazáním předkupního práva u výše uvedeného pozemku v k. ú. Pavlov.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva k pozemku par. č. 1524/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 27553 m2 v k. ú. a obci Pavlov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. září 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz