Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-07

RK-27-2011-07.doc  RK-27-2011-07pr01.pdf  RK-27-2011-07pr02.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-27-2011-07
NázevDodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina.

Dne 12. 8. 2007 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina, viz materiál RK-27-2011-07, př.1, mezi Krajem Vysočina a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen Regionální rada ).

V souvislosti s čerpáním alokace z ROP NUTS 2 Jihovýchod je třeba se připravit na řešení potenciální situace, kdy v důsledku vývoje kurzu Kč vůči Euru může dojít k přezávazkování, tj. situaci, kdy požadavek příjemců na řádné splnění závazků Regionální rady ze smluv o poskytnutí dotace bude přesahovat zůstatek alokace z ERDF na program.
Při porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příjemci odvádí peněžní prostředky Regionální radě, která jejich příjem účtuje na položky rozpočtové skladby 2211 - Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů, 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů a podle jednotlivých poměrů financování poskytnuté dotace. Regionální rada odvádí podíl ERDF na účet MF/PCO a podíl SR na účet MMR podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR. Krajské podíly zůstávají v rozpočtu Regionální rady a přehled o vrácených prostředcích a jejich výši je uváděn v Informativní zprávě o čerpání dotace za příslušný kalendářní rok , kterou Regionální rada dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje předkládá Kraji Vysočina v termínu do 15. 2. následujícího kalendářního roku. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina neřeší odvody dotací za porušení rozpočtové kázně.
Návrh řešení Jako vhodné řešení se nabízí využít prostředky ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, které jsou v současné době účelově vázány na spolufinancování, také na pokrytí závazků při ukončování programu. Zároveň peněžní prostředky vrácené do rozpočtu Regionální rady z titulu porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců dotací vrátit na učet Kraje Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2011-07, př. 2.

Dle § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2011-07, př. 2.
Odpovědnost ORR, OE
Termín-- 2011- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz