Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 25/2011, které se bude konat dne 09.08.2011 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2011
2. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem a následný převod části pozemku
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-25-2011-02)
3. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-25-2011-03)
4. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-25-2011-04)
5. Zřízení věcného břemene v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-25-2011-05)
6. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Opatov na Moravě
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-25-2011-06)
7. Nabytí pozemku v k. ú. Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-25-2011-07)
8. Nabytí pozemků v k. ú. Krahulčí u Telče a obci Krahulčí a v k. ú. Mrákotín u Telče a obci Mrákotín
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-25-2011-08)
9. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-25-2011-09)
10. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-25-2011-10)
11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-25-2011-11)
12. Nabytí pozemků pro stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029 a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-031
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-25-2011-12)
13. Darování pozemku v k. ú. a obci Vysoká
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-25-2011-13)
14. Darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-25-2011-14)
15. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-25-2011-15)
16. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-25-2011-16)
17. Prodej pozemku v k. ú. Chyška a obci Úsobí
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-25-2011-17)
18. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce výtahů
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-25-2011-18)
19. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba , změna usnesení č. 0217/06/2010/RK
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-25-2011-19)
20. Darování pozemků do vlastnictví obce Borač a městyse Nedvědice
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-25-2011-20)
21. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
    (10:40 10:45, P. Kolář, RK-25-2011-21)
22. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    (10:45 10:50, P. Kolář, RK-25-2011-22)
23. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
    (10:50 10:55, P. Kolář, RK-25-2011-23)
24. Zařazení nové akce OA Pelhřimov - Oprava venkovní kanalizace, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
    (10:55 11:00, P. Kolář, RK-25-2011-24)
25. Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obci Daňkovice o poskytnutí bezdůvodného obohacení
    (11:00 11:05, P. Kolář, RK-25-2011-25)
26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Bransouze
    (11:05 11:10, P. Kolář, RK-25-2011-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 6 a M 7
    (11:10 11:15, P. Kolář, RK-25-2011-27)
28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - převedení akce Dětský domov Humpolec - Rekonstrukce střechy a podkroví z přílohy M1 do přílohy M5
    (11:15 11:20, P. Kolář, RK-25-2011-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Nemovitý majetek - změna z M 5 do M 1
    (11:20 11:25, P. Kolář, RK-25-2011-29)
30. Přijetí daru pozemků a darování staveb v k. ú. Kamenice nad Lipou
    (11:25 11:30, P. Kolář, RK-25-2011-30)
31. Změna usnesení 1348/28/2010/RK ve znění usnesení 0322/09/2011/RK - majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
    (11:30 11:35, P. Kolář, RK-25-2011-31)
32. Informace o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí tohoto penále
    (11:35 11:40, M. Ňachaj, RK-25-2011-32)
33. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí penále
    (11:40 11:45, M. Ňachaj, RK-25-2011-33)
34. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
    (11:45 11:50, A. Krištofová, RK-25-2011-34)
35. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - červen 2011
    (11:50 11:55, A. Krištofová, RK-25-2011-35)
36. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 4. do 30. 6. 2011
    (11:55 12:00, P. Pavlinec, RK-25-2011-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
    (12:00 12:05, K. Lisá, RK-25-2011-37)
38. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
    (12:05 12:10, K. Lisá, RK-25-2011-38)
39. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace v rámci programu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z ROP JV
    (12:10 12:15, K. Lisá, RK-25-2011-39)
40. Návrh smlouvy o spolupráci
    (12:15 12:20, K. Lisá, I. Šteklová, RK-25-2011-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2011
    (12:20 12:25, I. Šteklová, RK-25-2011-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí 2011
    (13:55 14:00, J. Joneš, RK-25-2011-42)
43. FOND VYSOČINY: Bioodpady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
    (14:00 14:05, J. Joneš, RK-25-2011-43)
44. Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
    (14:05 14:10, Z. Ryšavý, RK-25-2011-44)
45. Projekt II/402 Třešť - křiž. s I/38: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
    (14:10 14:15, H. Strnadová, RK-25-2011-45)
46. Rozhodnutí Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod - projekt II/353 Bohdalov - obchvat
    (14:15 14:20, H. Strnadová, RK-25-2011-46)
47. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
    (14:20 14:25, H. Strnadová, RK-25-2011-47)
48. Změna č. 1 investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2011
    (14:25 14:30, H. Strnadová, RK-25-2011-48)
49. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/35314 Nové Město na Moravě - Tři studně
    (14:30 14:35, H. Strnadová, RK-25-2011-49)
50. Zrušení veřejné zakázky II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
    (14:35 14:40, H. Strnadová, RK-25-2011-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
    (14:40 14:45, J. Matějek, RK-25-2011-51)
52. Návrh dotace na projekt Vzdělávání s handicapem - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    (14:45 14:50, V. Švarcová, RK-25-2011-52)
53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
    (14:50 14:55, V. Švarcová, RK-25-2011-53)
54. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
    (14:55 15:00, M. Pech, RK-25-2011-54)
55. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
    (15:00 15:05, M. Pech, RK-25-2011-55)
56. Podpora učebních oborů - motivační stipendia
    (15:05 15:10, M. Pech, RK-25-2011-56)
57. Změny ve školském rejstříku
    (15:10 15:15, M. Pech, RK-25-2011-57)
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
    (15:15 15:20, M. Pech, RK-25-2011-58)
59. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
    (15:20 15:25, M. Pech, RK-25-2011-59)
60. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11
    (15:25 15:30, M. Pech, RK-25-2011-60)
61. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (15:30 15:35, I. Fryšová, RK-25-2011-61)
62. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
    (15:35 15:40, I. Fryšová, RK-25-2011-62)
63. Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
    (15:40 15:45, I. Fryšová, RK-25-2011-63)
64. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (15:45 15:50, I. Fryšová, RK-25-2011-64)
65. Změna přílohy žádosti v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network
    (15:50 15:55, I. Fryšová, RK-25-2011-65)
66. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0019
    (15:55 16:00, I. Fryšová, RK-25-2011-66)
67. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0031) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (16:00 16:05, I. Fryšová, RK-25-2011-67)
68. FOND VYSOČINY - zrušení usnesení rady kraje č. 1209/24/2011/RK
    (16:05 16:10, I. Fryšová, RK-25-2011-68)
69. Projekty C-Plus a Clusters-Cord
    (16:10 16:15, I. Fryšová, RK-25-2011-69)
70. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (16:15 16:20, I. Fryšová, RK-25-2011-70)
71. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (16:20 16:25, I. Fryšová, RK-25-2011-71)
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2011
    (16:25 16:30, L. Kettner, RK-25-2011-72)
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. pololetí 2011
    (16:30 16:35, L. Kettner, RK-25-2011-73)
74. Informace o zřízení Projektu implementace ERP systému ve zdravotnických zařízených zřizovaných krajem Vysočina
    (16:35 16:40, L. Kettner, RK-25-2011-74)
75. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelových darů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
    (16:40 16:45, L. Kettner, RK-25-2011-75)
76. Souhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    (16:45 16:50, L. Kettner, RK-25-2011-76)
77. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí finančního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    (16:50 16:55, L. Kettner, RK-25-2011-77)
78. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2011 - financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
    (16:55 17:00, L. Kettner, RK-25-2011-78)
79. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    (17:00 17:05, L. Kettner, RK-25-2011-79)
80. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    (17:05 17:10, L. Kettner, RK-25-2011-80)
81. Výsledek veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy - Hygienické potřeby
    (17:10 17:15, L. Kettner, RK-25-2011-81)
82. Předložení závěrečné žádosti o platbu na akci Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč vedené u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod registračním číslem projektu CZ.1.11/3.4.00/02.00599
    (17:15 17:20, L. Kettner, RK-25-2011-82)
83. Žádost o schválení smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    (17:20 17:25, L. Kettner, RK-25-2011-83)
84. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    (17:25 17:30, L. Kettner, RK-25-2011-84)
85. Dodatky ke Smlouvě o revolvingovém úvěru mezi Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, a GE Money Bank, a. s.
    (17:30 17:35, L. Kettner, RK-25-2011-85)
86. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor
    (17:35 17:40, L. Kettner, RK-25-2011-86)
87. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz