Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-82

RK-25-2011-82.doc  RK-25-2011-82pr01.pdf
Číslo materiálu82
Číslo jednacíRK-25-2011-82
NázevPředložení závěrečné žádosti o platbu na akci Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč vedené u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod registračním číslem projektu CZ.1.11/3.4.00/02.00599
Zpracoval J. Jelínek
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuProjekt výstavby Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč byl zahájen dne 1. 3. 2008. Název prioritní osy projektu - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel . Název oblasti podpory - Veřejné služby regionálního významu .
Stavební práce byly zahájeny dne 6. 5. 2009 předáním a převzetím staveniště, dodavatelem stavby byla vybrána na základě veřejné zakázky společnost Outulný, a.s., IČO: 26230992.
Dne 29. 4. 2011 byl sepsán Protokol o předání a převzetí stavby mezi společností Outulný a.s. a objednatelem - krajem Vysočina, včetně seznamu nedodělků. Konstatováno objednatelem, že vady a nedodělky nebrání užívání stavby.
Rada kraje Vysočina schválila svým usnesením č. 1070/23/2011/RK ze dne 28. 6. 2011 Smlouvu o nájmu nemovitosti mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací. Dále pak schválila usnesením č. 1089/23/2011/RK ze dne 28. 6. 2011 Smlouvu o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku.
Dne 30. 6. 2011 byl vydán Kolaudační souhlas Městským úřadem Třebíč, odborem výstavby, kde se konstatuje, že stavba je provedena podle ověřené projektové dokumentace
ke stavebnímu řízení, a že byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí
a ve stavebním povolení. Nepodstatné (drobné) odchylky skutečného provedení stavby
od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a stavební úřad je vzal na vědomí. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání stavby, a proto byl kolaudační souhlas vydán ještě před jejich odstraněním. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu včetně bezbariérového užívání stavby. Skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost, ani životní prostředí.
Návrh řešení Dle příslušných předpisů a smluvních ujednání bylo povinností Kraje Vysočina vystavit závěrečnou žádost o platbu nejpozději ke dni 31. 7. 2011. Tato žádost byla fakticky finalizována a předána odborem zdravotnictví na Úřad Regionální rady dne 29. 7. 2011. Termín pro předložení žádosti o platbu byl tedy dodržen.
Úřad Regionální rady (dále jen ÚRR) si může dovyžádat další doplnění údajů k závěrečné žádosti o platbu i k monitorovacímu hlášení. Materiál RK-25-2011-82, př. 1 ( Zjednodušená žádost o platbu ) je tedy třeba brát prozatím jako informativní. S ÚRR již byly projednány některé jeho požadavky (doložení výstupu z ECBA - jedná o novinku - analýzu nákladů a výnosů, doložení dodatku pojistné smlouvy na novou budovu, která ke dni 2. 8. 2011 nebyla zatím k dispozici, ale pojišťovna dodatek zpracovává) s konečným termínem předložení na ÚRR nejpozději do 31. 8. 2011.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
předložení závěrečné žádosti o platbu na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dle materiálu RK-25-2011-82, př. 1;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod údaje jím vyžádané na základě předložení závěrečné žádosti o platbu na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč .
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz