Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-81

RK-25-2011-81.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-25-2011-81
NázevVýsledek veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy - Hygienické potřeby
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje svým usnesením 0850/18/2011/RK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HARTMANN - RICO a. s., Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška,
IČO: 44947429 na nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Hygienické potřeby . Centrální zadavatel (Vysočina) zaslal oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na uvedenou veřejnou zakázku všem uchazečům. Rámcová smlouva byla s vítězným uchazečem podepsána dne 29. 6. 2011. Rada kraje schválila svým usnesením 0386/09/2011/RK zadávací dokumentaci, ve které byl ustanoven následující postup:
Centrální zadavatel písemně vyzve v rámci minitendru všechny dodavatele, s nimiž má uzavřenu rámcovou smlouvu k předložení nabídek, (v tomto případě jde pouze o jednoho dodavatele - HARTMANN - RICO a. s., Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČO: 44947429), jejich nabídky posoudí, vyhodnotí a vybere dodavatele, který bude provádět dodávky sjednaného spotřebního zdravotnického materiálu po dobu vymezenou ve výzvě k podání nabídky. S tímto dodavatelem (prodávajícím) uzavře centrální zadavatel samostatné smlouvy o dodávkách pro jednotlivé pověřující zadavatele. Pověření k tomuto úkonu má centrální zadavatel dle čl. II. odst. 3 Smlouvy o výkonu funkce Centrálního zadavatele podle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ( Zadavatelem, který je pověřen vystupovat za sdružené zadavatele navenek vůči třetím osobám a informačnímu systému, je centrální zadavatel. Centrální zadavatel je oprávněn dále podepsat jménem zadavatelů rámcovou smlouvu s vybranými dodavateli a následně podepsat smlouvy o dodávce, které vzniknou postupem podle § 92 odstavec 3 zákona. Centrální zadavatel takovéto zmocnění přijímá. K prokázání tohoto oprávnění bude sloužit výhradně tato smlouva a nebude potřeba již žádné další plné moci, která by tuto skutečnost potvrzovala ).
Odbor zdravotnictví zadministroval minitendr, ve kterém oslovil dodavatele, se kterým byla podepsána rámcová smlouva. Nabídka tohoto dodavatele splnila veškeré požadované náležitosti.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje pověřit hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka zadat dílčí veřejnou zakázku (minitendr) vybranému uchazeči a uložit odboru zdravotnictví předložit v rámci čtvrtletního hlášení radě kraje informaci o proběhlých dílčích veřejných zakázkách (minitendrech) zadávaných na základě rámcové smlouvy.
Vzor podkladů pro budoucí minitendr byl schválen v rámci zadávací dokumentace usnesením č. 0386/09/2011/RK.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrh usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
pověřuje
hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka zadat dílčí veřejnou zakázku (minitendr) vybranému uchazeči;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit v rámci čtvrtletního hlášení radě kraje informaci o proběhlých dílčích veřejných zakázkách (minitendrech) zadávaných na základě rámcové smlouvy.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové
Termín 17. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz