Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-66

RK-25-2011-66.doc  RK-25-2011-66pr01.pdf  RK-25-2011-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-25-2011-66
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0019
Zpracoval J. Böhmová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu Business english on-line , reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0019, realizovaného v rámci 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel dne 20. 7. 2011 žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu
od příjemce Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Tento příjemce realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0019 Business english on-line v rámci 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
Cílem uvedeného projektu je vytvoření vzdělávací programu formou e-learningových kurzů obchodní angličtiny.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká úpravy monitorovacích indikátorů - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-25-2011-66, př. 1. Příjemce při zpracování žádosti o grantový projekt chybně přiřadil výstupy projektu k monitorovacím indikátorům a nyní není schopen je naplnit v počtu stanoveném ve Smlouvě o realizaci grantového projektu za podmínek určených OP VK. Změnou monitorovacích indikátorů dojde pouze k ponížení jejich hodnoty, avšak příjemce bude i nadále povinen naplnit veškeré výstupy projektu tak, jak je definoval v projektové žádosti, která je přílohou Smlouvy o realizaci grantového projektu.
Změna se dále týká 2 dodatků ke smlouvě o partnerství uzavřených mezi příjemcem a jeho partnerem - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál RK-25-2011-66, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Výše uvedenou změnou se nemění účel dotace.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0019 dle materiálu RK-25-2011-66, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 9. 2010 usnesením č. 0440/05/2010/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalování formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 dle materiálu ZK-05-2010-99, př. 2; zamítá žádost uvedenou v materiálu ZK-05-2010-99, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0019 dle materiálu RK-25-2011-66, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz