Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-63

RK-25-2011-63.doc  RK-25-2011-63pr01.xls  RK-25-2011-63pr02.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-25-2011-63
NázevZměna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení změny přílohy žádosti projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina jako partner (dále jen CEC5 ).
Cílem projektu je vystavět nebo zrekonstruovat v každé z 8 zemí projektových partnerů budovu ve vlastnictví veřejné správy, která bude v pasivním energetickém standardu. Dokumentace k podání žádosti projektu CEC5 byla předložena na jednání zastupitelstva kraje dne 1. 2. 2011 a tato dokumentace byla schválena usnesením č. 0046/01/2011/ZK ( Zastupitelstvo kraje si vyhrazuje prohlášení skutečností uvedených v ZK-01-2011-42, př. 1; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-01-2011-42, př. 1; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve finančním objemu max. 1 470 000 Kč (kurz 24,50 Kč = 1 Euro, tj. max. 60 000 Euro) na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu. )
V rámci přípravy projektu byly lead partnerem navrženy změny, které ovlivnily celkové náklady projektu a jeho partnerů, včetně kofinancování. Díky přepracování žádosti byly sníženy celkové náklady kofinancování projektu z původní částky 60 000,-€ na 55 628,40€. Zatupitelstvo proto na svém jednání č. 3/2011 usnesením č. 0221/03/2011/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje změnit usnesení č. 0046/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-42, př. 1 nahrazuje materiál ZK-03-2011-44, př. 1.) nahradilo starší verzi Prohlášení o spolufinancování aktuální verzí podle skutečné výše nákladů.
Návrh řešení V souvislosti s předložením žádosti hlavním žadatelem k hodnocení byly od JTS Vídeň (administrativní jednotka programu Central Europe) navrženy některé další změny, které celkově vedly k opětovnému snížení nákladů. Hlavní žadatel se proto obrátil na jednotlivé projektové partnery s požadavkem dodání nového prohlášení o kofinancování.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina změnit usnesení č. 0221/03/2011/ZK tak, že materiál ZK-03-2011-44, př. 1, nahradí materiálem RK-25-2011-63, př. 1. Česká verze materiálu RK-25-2011-63, př. 1 je obsahem materiálu RK-25-2011-63, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0221/03/2011/ZK tak, že materiál
ZK-03-2011-44, př. 1 nahradí materiálem RK-25-2011-63, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz