Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-62

RK-25-2011-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-25-2011-62
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 , prioritní osa 3 - Technická pomoc.
Usnesením č. 1229/27/2008/RK ze dne 2. 9. 2008 (Rada kraje schvaluje záměr podat projektovou žádost technické pomoci v Operačním programu přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 13 pro zajištění administrace tohoto programu) schválila Rada Kraje Vysočina záměr podat projektovou žádost.
Usnesením č. 0378/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc v kraji Vysočina) rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o převodu finančních prostředků na zvláštní účet projektu Technická pomoc AT-CZ .
Projekt Technická pomoc Vysočina Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace kryje 90 % uznatelných nákladů projektu Technická pomoc Vysočina za 2. a 3. monitorovací období - od 1. 8. 2009 do 31. 1. 2011. Dotace je vzhledem k pravidlům Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 poskytována v EUR.
Dne 11. 7. 2011 byla Kraji Vysočina převedena na devizový účet OP AT-CZ , č. ú.: 1200102487/6800 dotace ve výši 16 223 EUR ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska. Dne 21. 7. 2011 byl Kraji Vysočina převeden na devizový účet OP AT-CZ , č. ú.: 1200102487/6800 státní podíl dotace ve výši 954 EUR od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtová opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu OP AT-CZ o částku 430 885,05 Kč (17 177 EUR). Dotace přijatá na devizový účet bude převedena na zvláštní účet projektu Technická pomoc AT-CZ k financování dalších výdajů projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika
2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 430 885,05 Kč a jejich převod na zvláštní účet projektu Technická pomoc AT-CZ ,
č. ú. 200170192/6800.
StanoviskaUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada Kraje Vysočina Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 430 885,05 Kč, které jsou určeny na financování projektu Technická pomoc Vysočina .
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 430 885,05 Kč;
* převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Technická pomoc AT-CZ ve výši 430 885,05 Kč na financování další etapy projektu.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 8. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz