Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-51

RK-25-2011-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-25-2011-51
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
Zpracoval J. Bartoš
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuNa základě příslibů Ministerstva zemědělství o poskytnutí finančních prostředků na opatření ve veřejném zájmu č.j. 11506/2009-16220 ze dne 17. 7. 2009 a č.j. 11505/2009-16220 ze dne 17. 7. 2009 a dále na základě pravomocných rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství č.j. KUJI 58610/2009, sp. zn. OLVHZ 339/2009 Ji-4 ze dne 29. 7. 2009 o prohlášení akce HB Jasinka I. v km 0,500 - 2,000 a přítoky za opatření ve veřejném zájmu a rozhodnutí č.j. KUJI 58698/2009, sp. zn. OLVHZ 1541/2007 Ji-6 ze dne 29. 7. 2009 o prohlášení akce HB Jasinka II. v km 2,000 - 4,000 a přítoky za opatření ve veřejném zájmu, obdržel kraj Vysočina z Ministerstva zemědělství pro rok 2011 účelovou dotaci v celkové výši 180 000 Kč. Tato částka by měla být vlastníku lesa (správci lesa) Lesům České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 poskytnuta za provedené práce na výše uvedených akcích, a to na základě předloženého vyúčtování. Na základě skutečně provedených prací a předložených vyúčtování od vlastníka lesa (správce lesa) Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 bude uvolněna pouze částka 90 000 Kč. Zbývající nevyčerpaná částka 90 000 Kč bude vrácena na účet Ministerstva zemědělství.
Návrh řešení Požadovaná výše státní účelové dotace byla 180 000 Kč, z toho 90 000 Kč na akci HB Jasinka I. v km 0,500 - 2,000 a přítoky a 90 000 Kč na akci HB Jasinka II. v km 2,000 - 4,000 a přítoky . Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje, na základě skutečně provedených prací, zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje celkem o částku 90 000 Kč (z toho 21 000 Kč na akci HB Jasinka I. v km 0,500 - 2,000 a přítoky a 69 000 Kč na akci HB Jasinka II. v km 2,000 - 4,000 a přítoky ) a prostředky použít na krytí nákladů, které vznikly vlastníku lesa (správci lesa) při provádění meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu (při realizaci výše uvedených akcí).
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 90 000 Kč - na meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zemědělství, § 1037 Celospolečenské funkce lesů) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 90 000 Kč na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veřejném zájmu.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz