Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-39

RK-25-2011-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-25-2011-39
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace v rámci programu Muzea a galerie na Vysočině on-line financovaného z ROP JV
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace v rámci projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line , registrační číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00938, ze strany řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Usnesením č. 1350/29/2009/RK ze dne 22. 9. 2009 (Rada kraje schvaluje znění projektových žádostí dle materiálů RK-29-2009-23, př. 1, RK-29-2009-23, př. 2,
RK-29-2009-23, př. 3; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektovou žádost projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina dle materiálu RK-29-2009-23, př. 1 a Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Úřadu regionální rady Jihovýchod projektové žádosti projektů Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-29-2009-23, př. 2 a RK-29-2009-23, př. 3.) schválila rada kraje projektovou žádost projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line .
Usnesením č. 0307/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 26 500 tis. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektů: projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina ve výši max. 10 000 tis. Kč, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny ve výši max. 6 900 tis. Kč, projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line ve výši max. 9 600 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2009 - 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line (dále jen projekt ).
Projekt Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace kryje 92,5 % uznatelných nákladů projektu za 1. žádost o platbu, která byla podávána za období od zahájení projektu 19. 1. 2009 do 31. 3. 2011.
Dne 18. 7. 2011 byla Kraji Vysočina připsána, na zvláštní projektový účet Muzea a galerie na Vysočině on-line , č. ú.: 4200206802/6800, účelová dotace ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 173 829,08 Kč. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line o částku 2 173 829,08 Kč. Přijatá dotace bude použita k dalšímu financování projektu.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea a galerie na Vysočině on-line , č. ú.: 4200206802/6800, o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 173 829,08 Kč.
StanoviskaUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada Kraje Vysočina, v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému rozhodování podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o nabytí movitých věcí na kraj včetně peněz, a to v rozsahu účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků EU, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 173 829,08 Kč, určenou na financování projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line .
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Muzea galerie na Vysočině on-line o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod - Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 2 173 829,08 Kč, určenou na financování projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz