Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-29

RK-25-2011-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-25-2011-29
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Nemovitý majetek - změna z M 5 do M 1
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, přílohy M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány jednotlivé akce. V průběhu roku během realizace dochází u vyjmenovaných akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla.
Usnesením 0832/18/2011/RK ze dne 24. 5. 2011 rada kraje rozhodla o zařazení nové akce SŠOS Jihlava - vybudování MŠ v DM Na Stoupách do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1. Akce je na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje kryta ve výši 5 100 000. Kč podle předpokladů nákladů akce ze stavebního záměru. OM zajistil rychlé zpracování projektové dokumentace řešící stavební úpravy prostor pro MŠ a venkovní prostory v prostoru zahrady obchodní akademie (toho řešení bylo přijato na základě komplikací s využitím části veřejného hřiště ve vlastnictví statutárního města Jihlava, přičemž bylo nutné řešit i úpravu volejbalového hřiště pro OA, opravu ohradní historické zdi a ošetření stávajících stromů). OM dále zadministroval veřejnou zakázku na stavební práce a výsledkem je realizační cena z nejvhodnější nabídky ve výši 6 751 296 Kč vč. DPH. Tato částka není v příloze M1 rozpočtu plně finančně kryta.
Návrh řešení OM navrhuje dokrýt finanční potřeby akce tak, aby bylo možné akci realizovat. Podle předjednání bude statutární město Jihlava hradit Kraji Vysočina výdaje spojené se zřízením MŠ ve třech splátkách. Konkrétní řešení je v současné době připravováno.
Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství, akce ZŠ, SPC a školní družina Havlíčkův Brod - přístavba školy o částku 1 800 000 Kč při současném zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, akce SŠOS Jihlava - vybudování MŠ v DM Na Stoupách o částku 1 800 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 800 000 Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 800 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín srpen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz