Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-23

RK-25-2011-23.doc  RK-25-2011-23pr01.xls  RK-25-2011-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-25-2011-23
NázevNabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků před plánovanou rekonstrukcí křižovatky silnic II/406 a II/602 v k. ú. Hosov (tzv. Kostelecká křižovatka).
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je akce II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 . Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o vybudování okružní křižovatky včetně rozšíření stávajících nájezdů do křižovatky. Tato etapa se dotýká k. ú. Hosov a k. ú. Kostelec u Jihlavy, ale z důvodu provádění Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelec u Jihlavy není momentálně možné v tomto katastrálním území provést majetkoprávní vypřádání pozemků před stavbou.
Před samotnou realizací akce je potřebné zajistit výkup pozemků dotčených plánovanou stavbou okružní křižovatky a připojovacích pruhů alespoň v k. ú. Hosov a to dle materiálu RK-25-2011-23, př. 1.
Navrhované pozemky budou pro úplatný převod oceněny podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení OM k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy akce navrhuje radě kraje rozhodnout zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o převodu pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v katastrálním území Hosov dle materiálu RK-25-2011-23, př. 1 za ceny určené znaleckými posudky vyhotovenými na základě platných oceňovacích předpisů nebo formou bezúplatného převodu.
Celkem se jedná o nabytí pozemků o výměře 370 m2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit jednání s vlastníky pozemků aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o nabytí pozemků dle materiálu RK-25-2011-23, př. 1 pro výše uvedenou stavbu do vlastnictví kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o nabytí pozemků pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-25-2011-23, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz