Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-21

RK-25-2011-21.doc  RK-25-2011-21pr01.xls  RK-25-2011-21pr02.xls  RK-25-2011-21pr03.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-25-2011-21
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím a silnicemi.
Město Horní Cerekev požádal svým dopisem ze dne 27. 5. 2011 o majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickými plány č. 747-439-2010 a 746-437/2010, a to formou vzájemného darování pozemků. Uvedenými geometrickými plány byly zaměřeny silnice II/112, II/639 a II/132 v k. ú. a obci Horní Cerekev po provedené stavbě, na kterou bylo vydáno Městským úřadem Pelhřimov, odborem dopravy dne 22. 7. 2009 pod čj. OD/1535/2009-3-K/Če kolaudační rozhodnutí. V souvislosti s touto stavbou byly geometrickým plánem zaměřeny také chodníky i veřejná prostranství v obci. Vzájemné převody pozemků vyplývající z geometrického zaměření stavby byly předběžně projednány s městem Horní Cerekev a jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.
Pozemky uvedené v příloze č. 1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předány k hospodaření této organizaci. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Horní Cerekev na LV č. 1089.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky uvedené v příloze č. 1 v k. ú. a obci Horní Cerekev v celkové výměře 2 599 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev a pozemky uvedené v příloze č. 2 v celkové výměře 1 464 m2 z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina, vše v k. ú. a obci Horní Cerekev.
Pozemky požadované městem Horní Cerekev nejsou zastavěny silnicemi a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné. Nabízené pozemky v příloze č. 2 jsou zastavěny silnicemi II/112, II/639 a II/132.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených v příloze č. 1 do vlastnictví města Horní Cerekev na úřední desce krajského úřadu a
doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout
* převést darem pozemky uvedené v příloze č. 1 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev,
* nabýt darem pozemky uvedené v příloze č. 2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky uvedené v materiálu RK-25-2011-21, př. 1 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky uvedené v materiálu RK-25-2011-21, př. 1 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Horní Cerekev;
* nabýt darem pozemky uvedené v v materiálu RK-25-2011-21, př. 2 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. září 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz