Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-16

RK-25-2011-16.doc  RK-25-2011-16pr01.pdf  RK-25-2011-16pr02.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-25-2011-16
NázevNabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje usnesením 224/04/2003/ZK a usnesením 0478/06/2010/ZK schválilo prohlášení vztahující se k požadavku bezúplatného převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení v souladu s koncepcí školství kraje Vysočina. Dle § 2 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění je umožněn bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení. Odbor majetkový doplnil zpracované žádosti o bezúplatný převod nemovitostí v souladu s výše uvedenými usneseními a předložil je dle územní příslušnosti jednotlivým územním pracovištím Pozemkového fondu ČR. Územní pracoviště PF postupně zpracovávají krajem uplatněné požadavky, dokladově je doplňují a předkládají k projednání a schválení PF ČR v Praze.
Návrh řešení Převody nemovitostí ze správy PF ČR jsou řešeny postupně v návaznosti na předložení návrhu k projednání PF ČR v Praze. Krajské pracoviště PF Jihlava na základě projednání a schválení PF ČR Praha předložilo návrh na bezúplatný převod pozemků par. č. 3025/1, ostatní plocha, o výměře 1076 m2, par. č. 3025/2, ostatní plocha, o výměře 565 m2, par. č. 3026/4, ostatní plocha, o výměře 76 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, grafické znázornění převáděných pozemků je obsahem materiálu RK-25-2011-16, př. 1. Převáděné pozemky jsou nezbytné pro zajištění činnosti příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504. Dodatkem zřizovací listiny budou příspěvkové organizaci předány pozemky k hospodaření.
Krajské pracoviště PF Jihlava dle metodiky schválené PF ČR v čl. VI. návrhu smlouvy na bezúplatný převod nemovitostí (viz materiál RK-25-2011-16 př. 2) smluvní podmínku v tomto znění: Převádějící převádí nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy s výhradou, že přejímající bude tyto nemovitosti užívat pouze pro účely a potřeby školství po dobu 10 let ode dne jejich nabytí. Stanou-li se před uplynutím této doby převáděné nemovitosti pro přejímajícího nepotřebnými nebo zanikne-li příspěvková organizace přejímajícího uvedená v článku II. této smlouvy bez toho, aniž by její činnost a náplň převzala jiná příspěvková organizace přejímajícího zřízená přejímajícím za obdobným účelem, musí být převáděné nemovitosti přejímajícím nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Věcně příslušným ministerstvem ke dni uzavření tohoto dodatku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Pokud nabídka přejímajícího nebude přijata ve lhůtě 3 měsíců od jejího doručení, naloží přejímající s těmito nemovitostmi podle svého uvážení. Smluvní podmínky v čl. VI. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí odpovídají obsahu a účelu prohlášení přijatého zastupitelstvem kraje Vysočina dle usnesení 224/04/2003/ZK a 0478/06/2010/ZK.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 3025/1, ostatní plocha, o výměře 1076 m2, par. č. 3025/2, ostatní plocha, o výměře 565 m2, par. č. 3026/4, ostatní plocha, o výměře 76 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje.
StanoviskaOŠMS souhlasí s bezúplatným převodem pozemků dle materiálu RK-25-2011-16. Pozemky vytváří zázemí a přístup k budovám, které využívá školní statek (součást Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem) k uskladnění strojů a materiálu. Budovy jsou součástí projektu Centrum zelených vědomostí, jehož nositelem je město. O realizaci projektu dosud nebylo definitivně rozhodnuto. Pokud by projekt nebyl realizován, bude se postupovat v souladu s výše uvedeným postupem (zpětná nabídka pozemků MŠMT).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 3025/1, ostatní plocha, o výměře 1076 m2, par. č. 3025/2, ostatní plocha, o výměře 565 m2, par. č. 3026/4, ostatní plocha, o výměře 76 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu RK-25-2011-16, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz