Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-11

RK-25-2011-11.doc  RK-25-2011-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-25-2011-11
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov.
Kraj Vysočina v letošním roce v rámci akce Nemocnice Pelhřimov - demolice objektů, úprava vjezdů a ostatních objektů vybudoval nový vjezd do areálu příspěvkové organizace kraje s názvem Nemocnice Pelhřimov. Touto akcí došlo k zastavění části pozemku ve vlastnictví města Pelhřimov vjezdem do areálu nemocnice a naopak k zastavění části pozemku ve vlastnictví kraje chodníkem.
Odbor majetkový (dále jen OM) nechal po dokončení této akce zaměřit nový stav geometrickým plánem č. 4018-226/2011 (dále jen GP).
Na jeho základě OM zjistil, že část pozemku par. č. 3388/5 o výměře 5 m2, dle GP nově označená jako díl a , je zastavěna novým vjezdem do areálu Nemocnice Pelhřimov. Vlastníkem pozemku 3388/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 175 m2 je město Pelhřimov.
Na základě výše uvedeného GP OM dále zjistil, že část pozemku par. č. 3388/1 o výměře 1 m2, dle GP nově označená jako díl b , je zastavěna chodníkem. Vlastníkem pozemku 3388/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 391 m2 je Kraj Vysočina a k hospodaření jej má předána příspěvková organizace Kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Návrh řešení OM navrhuje požádat město Pelhřimov o darování dílu a z vlastnictví města do vlastnictví Kraje Vysočina a naopak nabídnout městu převod dílu b z vlastnictví kraje do vlastnictví města.
Těmito majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných.
V případě uzavření darovacích smluv dojde ke změně v evidenci nemovitostí předávaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zahájit jednání s městem Pelhřimov o vzájemném darování dílů pozemků, zveřejnit záměr darování dílu pozemku na úřední desce Krajského úřadu, doporučit zastupitelstvu kraje přijmout dar dílu pozemku do vlastnictví kraje a doporučit zastupitelstvu kraje darovat díl pozemku do vlastnictví města.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle uvedeného GP;
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s převodem dílu b do vlastnictví města, ale nesouhlasí s nabytím dílu a do vlastnictví kraje. Po konzultaci s ODSH upřesněno, že souhlasí s nabytím dílu a do vlastnictví kraje, ale nesouhlasí s jeho předáním k hospodaření KSÚSV. Tímto by však nebylo možné geometrický plán zapsat do katastru nemovitostí a musel by se nechat vyhotovit nový geometrický plán. Protože se v roce 2012 bude provádět rekonstrukce silnice II/602 v ulici Slovanského bratrství do jejíhož tělesa se díl a přislučuje, bylo s ODSH dohodnuto, že po dokončení této akce dojde při geometrickém zaměření rekonstruovaného tělesa silnice k oddělení pozemku pod vjezdem do nemocnice a k předání tohoto pozemku do nájmu příspěvkové organizaci Kraje Vysočina s názvem Nemocnice Pelhřimov.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit jednání s městem Pelhřimov o majetkoprávním vypořádání dílu a odděleného z pozemku par. č. 3388/5 v k. ú. a obci Pelhřimov a dílu b odděleného z pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov na základě geometrického plánu č. 4018-226/2011;
* zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov dle GP č. 4018-226/2011 nově označené jako díl b o výměře 1 m2 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený díl a o výměře 5 m2 oddělený z pozemku par. č. 3388/5 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem dle GP č. 4018-226/2011 nově oddělený díl b o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 3388/1 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz