Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-09

RK-25-2011-09.doc  RK-25-2011-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-25-2011-09
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vzájemné darování pozemků zastavěných chodníky, veřejným prostranstvím a silnicí.
Obec Babice požádala svým dopisem ze dne 7. 6. 2011 o majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 154-10/2011, a to formou vzájemného darování pozemků. Uvedeným geometrickým plánem byla zaměřena část silnice III/4102 v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice. Nově zaměřené pozemky par. č. 577/30, par. č. 577/27, par. č. 577/28 a díly k , a+b , e a h , oddělené z pozemku par. č. 577/3 a pozemky par. č. 520/2 a par. č. 520/3, oddělené z pozemku par. č. 520 jsou zastavěny chodníky a budou převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice. Díl j , oddělený z pozemku par. č. 577/5, díl c oddělený z pozemku par. č. 577/6, díly d+f , oddělené z pozemku par. č. 577/8 a díl g oddělený z pozemku par. č. 577/9 jsou zastavěny silnicí III/4102 a budou převedeny z vlastnictví obce Babice do vlastnictví Kraje Vysočina. Vzájemné převody pozemků vyplývající z tohoto geometrického zaměření byly předběžně projednány s obcí Babice.
Pozemky par. č. 520 a par. č. 577/3 získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předány k hospodaření této organizaci. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice pro k. ú. Babice u Lesonic a obec Babice na LV č. 168.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky v k. ú. Babice u Lesonic - par. č. 577/30 o výměře 162 m2, par. č. 577/27 o výměře 183 m2, par. č. 577/28 o výměře 165 m2 a díly k o výměře 147 m2, a+b o výměře 162 m2 , e o výměře 53 m2 a h o výměře 188 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/3 a pozemky par. č. 520/2 o výměře 441 m2 a par. č. 520/3 o výměře 311 m2, oddělené z pozemku par. č. 520 dle geometrického plánu č. 154-10/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice a díl j o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/5, díl c o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/6, díly d+f o výměře 3 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/8 a díl g o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/9 dle uvedeného geometrického plánu z vlastnictví obce Babice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemky požadované obcí Babice nejsou zastavěny silnicí a jsou pro kraj Vysočina nepotřebné a nevyužitelné. Uvedené díly pozemků, které budou převedeny do vlastnictví Kraje Vysočina, jsou zastavěny silnicí III/4102.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků do vlastnictví obce Babice na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o vzájemných převodech pozemků.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 577/30 o výměře 162 m2, par. č. 577/27 o výměře 183 m2, par. č. 577/28 o výměře 165 m2 a díly k o výměře 147 m2, a+b o výměře 162 m2, e o výměře 53 m2 a h o výměře 188 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/3 a pozemky par. č. 520/2 o výměře 441 m2 a par. č. 520/3 o výměře 311 m2, oddělené z pozemku par. č. 520 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 577/30 o výměře 162 m2, par. č. 577/27 o výměře 183 m2, par. č. 577/28 o výměře 165 m2 a díly k o výměře 147 m2, a+b o výměře 162 m2, e o výměře 53 m2 a h o výměře 188 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/3 a pozemky par. č. 520/2 o výměře 441 m2 a par. č. 520/3 o výměře 311 m2, oddělené z pozemku par. č. 520 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Babice;
* nabýt darem díl j o výměře 1 m2 , oddělený z pozemku par. č. 577/5, díl c o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/6, díly d+f o výměře 3 m2, oddělené z pozemku par. č. 577/8 a díl g o výměře 1 m2, oddělený z pozemku par. č. 577/9 dle geometrického plánu č. 154-10/2011, vše v k. ú. Babice u Lesonic a obci Babice z vlastnictví obce Babice do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. září 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz