Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-06

RK-25-2011-06.doc  RK-25-2011-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-25-2011-06
NázevSmlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Opatov na Moravě
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší budoucí darování části pozemku par. č. 4505/1 v k. ú. Opatov na Moravě, obci Opatov, která bude zastavěna chodníky v rámci stavby Oprava silnice III/4036, Opatov, průtah, objekt chodníky .
Na odbor majetkový se obrátil městys Opatov, se sídlem v Opatově 149, 675 28, se žádostí o vyhotovení smlouvy zakládající právo stavby na akci Oprava silnice III/4036, Opatov, průtah, objekt chodníky .
Usnesením 1132/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 Rada Kraje Vysočina vyslovila souhlas s dotčením pozemku par. č. 4505/1 v k. ú. Opatov na Moravě, obci Opatov stavbou Oprava silnice III/4036, Opatov, průtah, objekt chodníky .
Zároveň rozhodla uzavřít smlouvu zakládající právo stavby na výše uvedenou stavbu a zveřejnění záměru darování majetku. Městys Opatov rovněž projevil zájem o budoucí převod části pozemku par. č. 4505/1 v k. ú. Opatov na Moravě, zastavěného chodníky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Opatov.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnosti, že městys Opatov chce čerpat na výstavbu chodníku dotace, odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku, která bude zastavěna plánovanými chodníky.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní smlouvu.
StanoviskaKe stavbě bylo dne 11. 7. 2011 vydáno stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Opatov na straně budoucího obdarovaného na darování té části pozemku par. č. 4505/1 v k. ú. Opatov na Moravě, která bude zastavěna chodníky.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz