Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-04

RK-25-2011-04.doc  RK-25-2011-04pr01.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-25-2011-04
NázevSmlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat cizími investory stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostí o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-25-2011-04, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavbami.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbami na pozemcích dle materiálu
RK-25-2011-04, př. 1 a rozhodnout uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle uvedeného materiálu a zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníky par. č. 1800 a 2695 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, dále par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 k. ú. a obci Rudíkov. Vzhledem ke skutečnosti, že obec Rudíkov chce čerpat na výstavbu chodníků dotace, navrhuje odbor majetkový doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rudíkov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků, které budou zastavěny plánovanými chodníky.
Smlouvy nejsou předkládány jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvy.
StanoviskaKe stavbám byla vydána stanoviska majetkových správců obsahující závazné podmínky pro provedení stavby.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1;
rozhoduje
* uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1;
* zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1800 a 2695 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem zastavěných chodníky;
* zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov zastavěných chodníky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rudíkov na straně budoucího obdarovaného na darování těch částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov, které budou zastavěny chodníky.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz