Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2011-02

RK-25-2011-02.doc  RK-25-2011-02pr01.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-25-2011-02
NázevSmlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem a následný převod části pozemku
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a následné darování části pozemku.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel žádost obce Bystřice nad Pernštejnem o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu Úprava krajnice v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Domanín . Stavbou bude dotčen pozemek par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem. Investorem akce je město Bystřice nad Pernštejnem.
Předmětem této akce je úprava povrchu a následné vysypání štěrkovou směsí. Touto jednoduchou stavební úpravou dojde ke zlepšení situace pro pěší v daném úseku. Následně tato část pozemku bude zaměřena geometrickým plánem a tato bude bezúplatně převedena na město Bystřice nad Pernštejnem.
Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 135 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Bystřice nad Pernštejnem a její správou je pověřena příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít s městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu zakládající právo provést stavbu pro vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) za účelem vybudování úpravy krajnice v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Domanín, která se dotkne pozemku par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem.
Dále odbor majetkový navrhuje po dokončení stavební úpravy část pozemku dle zaměření geometrickým plánem, darem převést do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
Smlouva není předkládána - jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace s výstavbou i darováním souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství s výstavbou i darováním souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Úpravy krajnice v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Domanín na pozemku par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
* zveřejnit záměr darovat městu Bystřice nad Pernštejnem část pozemku 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem;
* uzavřít smlouvu zakládající městu Bystřice nad Pernštejnem právo provést stavbu Úpravy krajnice v obci Bystřice nad Pernštejnem - místní část Domanín na pozemku par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1186/1 v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu geometrického zaměření stavby z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 20. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz