Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 6/2011, které se bude konat dne 08.02.2011 v 8:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2011
2. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Komorovice
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-06-2011-02)
3. Darování pozemku v k. ú. a obci Kostníky
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-06-2011-03)
4. Darování pozemků v k.ú. a obci Rácovice
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-06-2011-04)
5. Změna názvu akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-06-2011-05)
6. Podání návrhu na pořízení změny Územního plánu obce Stonařov
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-06-2011-06)
7. Změna usnesení č. 0178/05/2010/RK
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-06-2011-07)
8. Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-06-2011-08)
9. Zřízení věcného břemene v k. ú. Helenín
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-06-2011-09)
10. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-06-2011-10)
11. Prodej pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-06-2011-11)
12. Přijetí daru pozemků v k.ú. a obci Jihlava
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-06-2011-12)
13. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-06-2011-13)
14. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-06-2011-14)
15. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-06-2011-15)
16. Veřejná zakázka na stavební práce Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-06-2011-16)
17. Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obci Daňkovice o poskytnutí bezdůvodného obohacení
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-06-2011-17)
18. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-06-2011-18)
19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Chřenovice
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-06-2011-19)
20. Změna rozsahu nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-06-2011-20)
21. Ukončení projektu II/405 Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    (10:10 10:15, H. Strnadová, RK-06-2011-21)
22. Ukončení projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    (10:15 10:20, H. Strnadová, RK-06-2011-22)
23. Zařazení akce II/350 Přibyslav - Žižkova ul. do kapitoly Doprava, přílohy D2 -Investice v dopravě
    (10:20 10:25, H. Strnadová, RK-06-2011-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    (10:25 10:30, H. Strnadová, RK-06-2011-24)
25. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/360 Štěpánovice - Výčapy, II/360 Výčapy - Slavice, II/360 Slavice - Střítež
    (10:30 10:35, H. Strnadová, RK-06-2011-25)
26. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky - II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje
    (10:35 10:40, H. Strnadová, RK-06-2011-26)
27. Rozdělení účtování nákladů na nákladových střediscích NS u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (10:40 10:45, H. Strnadová, RK-06-2011-27)
28. Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou knižního fondu Krajské knihovny Vysočiny
    (10:45 10:50, K. Lisá, RK-06-2011-28)
29. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:50 10:55, I. Šteklová, RK-06-2011-29)
30. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:55 11:00, I. Šteklová, RK-06-2011-30)
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
    (11:00 11:05, I. Šteklová, RK-06-2011-31)
32. Pravidla hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina
    (11:05 11:10, V. Švarcová, RK-06-2011-32)
33. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje
    (11:10 11:15, V. Švarcová, RK-06-2011-33)
34. Souhlas s pronájmem kontejneru
    (11:15 11:20, V. Švarcová, RK-06-2011-34)
35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
    (11:20 11:25, L. Kettner, RK-06-2011-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů za likvidaci nepoužitelných léčiv za II. pololetí 2010
    (11:25 11:30, L. Kettner, RK-06-2011-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za III. čtvrtletí 2010
    (11:30 11:35, L. Kettner, RK-06-2011-37)
38. Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
    (11:35 11:40, M. Pech, RK-06-2011-38)
39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
    (11:40 11:45, M. Pech, RK-06-2011-39)
40. Projektový záměr příspěvkové organizace Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
    (11:45 11:50, M. Pech, RK-06-2011-40)
41. Projektový záměr příspěvkové organizace Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
    (11:50 11:55, M. Pech, RK-06-2011-41)
42. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava
    (11:55 12:00, M. Pech, RK-06-2011-42)
43. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
    (12:00 12:05, M. Pech, RK-06-2011-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
    (12:05 12:10, M. Pech, RK-06-2011-44)
45. Změny ve školském rejstříku
    (12:10 12:15, M. Pech, RK-06-2011-45)
46. Soutěž S Vysočinou do Evropy
    (12:15 12:20, M. Pech, RK-06-2011-46)
47. Společný projekt regionů Vysočina a Champagne-Ardenne
    (12:20 12:25, M. Pech, RK-06-2011-47)
48. Společný projekt regionů Vysočina a Tampere
    (12:25 12:30, M. Pech, RK-06-2011-48)
49. Aktualizace pravidel Rady kraje Vysočina spravované Oddělením mládeže a sportu
    (14:00 14:05, M. Pech, RK-06-2011-49)
50. Veřejná zakázka na služby Regionální inovační strategie kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
    (14:05 14:10, I. Fryšová, RK-06-2011-50)
51. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
    (14:10 14:15, I. Fryšová, RK-06-2011-51)
52. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
    (14:15 14:20, I. Fryšová, RK-06-2011-52)
53. Podstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
    (14:20 14:25, I. Fryšová, RK-06-2011-53)
54. Předložení projektové žádosti projektu CEC5 do OP Central Europe
    (14:25 14:30, I. Fryšová, RK-06-2011-54)
55. Plán aktivit pro veřejnost projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 v období únor - červen 2011 určených pro širokou veřejnost
    (14:30 14:35, I. Fryšová, RK-06-2011-55)
56. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0006
    (14:35 14:40, I. Fryšová, RK-06-2011-56)
57. Předložení projektové žádosti projektu RAILHUC do OP Central Europe
    (14:40 14:45, I. Fryšová, RK-06-2011-57)
58. Plán činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2011
    (14:45 14:50, J. Běhounek, RK-06-2011-58)
59. Rezignace a jmenování člena Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
    (14:50 14:55, J. Běhounek, RK-06-2011-59)
60. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz