Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-53

RK-06-2011-53.doc  RK-06-2011-53pr01.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-06-2011-53
NázevPodstatná změna projektu technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
Zpracoval V. Hanzalová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení Žádosti o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina (dále jen TP 5.3 GG OP VK v KV ), který je realizován krajem Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ), v oblasti podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program.
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 20. 5. 2008 usnesením č. 0628/16/2008/RK schválila žádost o finanční prostředky projektu technické pomoci OP VK v oblasti podpory 5.3 (Rada kraje schvaluje text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu dle materiálu RK-16-2008-13, př. 1; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.2 Informovanost a publicita programu dle materiálů RK-16-2008-13, př. 2; text Žádosti projektu Technické pomoci z OP VK v rámci oblasti podpory 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program dle materiálu RK-16-2008-13, př. 3).
Žádost o projekt technické pomoci OP VK s názvem TP 5.3 GG OP VK v KV byla schválena MŠMT, které vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008. Období realizace projektu je stanoveno od 21.2. 2008 do 31. 12. 2011. Rozpočet projektu činí 940 725 Kč.

Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen OGP ) vykonává roli Zprostředkujícího subjektu OP VK (dále jen ZS ) za kraj Vysočina. V současné době realizuje ZS tři globální granty (dále jen GG ) v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání a jeden GG v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Projekty technické pomoci slouží k finanční podpoře realizace globálních grantů v kraji Vysočina. Cílem projektu technické pomoci v oblasti podpory 5.3 je připravit potenciální žadatele na podávání kvalitních projektových žádostí do GG OP VK, poskytnout podpůrnou činnost pro realizátory grantových projektů a to formou realizovaných školení, seminářů, workshopů a konferencí.
ZS GG OP VK se ve své projektové žádosti zavázal k plnění monitorovacího indikátoru:
48.50.00 Míra spokojenosti příjemců podpory (měrná jednotka: %, hodnota v žádosti technické pomoci: 70). Indikátor bude snížen z hodnoty 70 na hodnotu 0.
Návrh na úpravu hodnoty monitorovacího ukazatele je uveden v materiálu
RK-06-2011-53, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK dle materiálu RK-06-2011-53, př. 1.
Důvodem pro snížení hodnoty monitorovacího ukazatele projektu technické pomoci je skutečnost, že tento indikátor je naplňován pouze řídícím orgánem - tj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dodatečná specifikace indikátoru byla definována řídícím orgánem až v průběhu realizace projektu technické pomoci v kraji Vysočina.
Dle Příručky pro provádění Technické pomoci OP VK schvaluje podstatné změny v projektech technické pomoci MŠMT, konkrétně Odbor technické pomoci, a to na základě Žádosti o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK (oblasti podpory 5.3), která je přílohou tohoto materiálu (RK-06-2011-53, př. 1) .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK, oblast podpory 5.3 dle materiálu RK-06-2011-53, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK (oblasti podpory 5.3) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz