Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-50

RK-06-2011-50.doc  RK-06-2011-50pr01.doc  RK-06-2011-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-06-2011-50
NázevVeřejná zakázka na služby Regionální inovační strategie kraje Vysočina - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Zpracoval I. Fryšová, V. Kotrbová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuDne 16. 12. 2010 bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Regionální inovační strategie kraje Vysočina . Předmětem této veřejné zakázky realizované v rámci projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen Kvalita09 ), je Zpracování analytické části, SWOT analýzy a strategické části Regionální inovační strategie kraje Vysočina.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 12:00 hod. dne 11. 1. 2011. Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podali 3 zájemci. Dne 13. 1. 2011 proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů hodnotící komisí, která plní funkci komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace.
Bylo konstatováno, že všechny 3 nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Otevírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazečů, kteří podali nabídku.
Dále proběhlo hodnocení kvalifikace, kde hodnotící komise zkonstatovala, že ani jedna z nabídek bez dalšího nesplnila základní a technické kvalifikační předpoklady a doporučila zadavateli vyzvat všechny uchazeče k předložení dalších dodatečných informací o splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů (viz materiál RK-06-2011-50, př. 1).
Dne 27. 1. 2011 proběhlo 2. zasedání komise pro posouzení kvalifikace, kde bylo konstatováno, že po předložení dalších dodatečných informací uchazeči všechny nabídky splnily technické a kvalifikační předpoklady.
Dne 27. 1. 2011 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek, při kterém hodnotící komise zkonstatovala, že nabídka uchazeče Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách - smlouva předložená jako součást nabídky neobsahuje přílohu - č. 1 - specifikace díla a nabídku vyřadila. Na základě vyřazení nabídky byla nabídka vyloučena z dalšího hodnocení dne 28. 1. 2011. Ostatní 2 nabídky vyhověly zadávacím podmínkám. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení, která je přílohou materiálu RK-06-2011-50, př. 2.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 300 000,- Kč bez DPH předložil uchazeč Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Na Jízdárně 1245/7, IČO 47673168. Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (viz materiál RK-06-2011-50, př. 2).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžadována.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Regionální inovační strategie kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2011-50, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Na Jízdárně 1245/7, IČO 47673168, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby Regionální inovační strategie kraje Vysočina ;
ukládá
odboru regionálního rozvoje oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost ORR
Termín 28. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz