Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-43

RK-06-2011-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-06-2011-43
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 č.j. 1 527/2011-50_SG_630 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) předběžnou dotaci v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč. Jedná se o účelovou dotaci na 1. čtvrtletí 2011 pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a pro Gymnázium Jihlava. Dotaci lze použít:
- na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, vybavení sportovními potřebami, příspěvek na regeneraci žáků)
- na zabezpečení trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačních týmů (mzdové náklady, povinné odvody, náhrady mezd)
- na zabezpečení sportovců, trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování) a u škol pojištění.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč dle materiálu RK-06-2011-43;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě o částku 291 300 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava o částku 447 800 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou dle materiálu RK-06-2011-43;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 739 100 Kč - na rozvojový program ve vzdělávání Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč dle materiálu RK-06-2011-43;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 291 300 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 447 800 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2011 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín březen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz