Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-20

RK-06-2011-20.doc  RK-06-2011-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-06-2011-20
NázevZměna rozsahu nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o úpravu předmětu nájmu nemovitého majetku užívaného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, na základě nájemní smlouvy.
Rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003 mimo jiné i smlouvu o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (jako nájemcem). Současně se smlouvou o nájmu nemovitostí RK schválila Příkazní smlouvu mezi krajem Vysočina (jako příkazcem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Havlíčkův Brod (jako příkazníkem). Příkazní smlouvou je zajištěna mimo jiné správa pronajatého nemovitého majetku, včetně zajištění komplexní evidence a inventarizace pronajatého majetku a úkonů spojených s návrhy na převedení a vyřazení pronajatého majetku, který příkazník nepotřebuje ke své činnosti.
Nemocnice Havlíčkův Brod předložila návrh na vyřazení a demolici stavby Pavilon L - staré kuchyně a stavby Montovaného domku - Stamo. Dle schváleného finančního plánu na rok 2010 odbor majetkový zajistil demolici objektu kuchyně a montovaného domku. V prostoru odstraněného objektu kuchyně byly nově vybudovány zpevněné plochy včetně odvodnění a terénních úprav v pořizovací ceně 2 370 246,60 Kč. Stavební práce spojené s demolicí objektů a stavbou nové zpevněné plochy, byly dokončeny a předány v měsíci prosinci 2010.
Návrh řešení Vzhledem ke splnění podmínek smlouvy o nájmu nemovitostí a příkazní smlouvy návrh usnesení předpokládá vyslovení souhlasu s vyřazením stavby Pavilon L - staré kuchyně a stavby Montovaného domku - Stamo. Dále návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-06-2011-20, př. 1, kterým se upravuje předmět nájmu nemovitého majetku užívaného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací.
Provedená změna v předmětu nájmu nemá vliv na roční výši nájemného, které bylo sjednáno mezi nájemcem Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací a krajem Vysočina. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vyřadit nepotřebnou stavbu Pavilon L - staré kuchyně v pořizovací ceně 1 607 623 Kč a stavu Montovaného domku - Stamo v pořizovací ceně 347 191 Kč v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-06-2011-20;
* uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-06-2011-20, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 28. 2. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz