Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-03

RK-06-2011-03.doc  RK-06-2011-03pr01.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-06-2011-03
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Kostníky
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku, který je zastavěn místní komunikací.
Obec Kostníky požádala dopisem ze dne 6. 1. 2011 o převod pozemku par. č. 1977/2 v k. ú. a obci Kostníky, který je zastavěný místní komunikací. Tuto komunikaci obec dlouhodobě udržuje a opravuje a žádá proto o převod uvedeného pozemku do vlastnictví obce.
Uvedený pozemek získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek předán k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Moravské Budějovice na LV č. 302 pro k. ú. a obec Kostníky.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemek par. č. 1977/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 4913 m2 v k. ú. a obci Kostníky do vlastnictví obce Kostníky. Uvedený pozemek je zastavěn místní komunikací, která je ve vlastnictví obce. Podle vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Třebíč je možné tento pozemek obci převést. S převodem souhlasí také ODSH.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně.
Darování předpokládá jako zákonnou podmínku tohoto právního úkonu zveřejnění záměru daru na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na schválení darování uvedeného pozemku do vlastnictví obce Kostníky a současně dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit darování výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Kostníky na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje darovat uvedený pozemek do vlastnictví obce Kostníky.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Třebíč souhlasí s převodem požadovaného pozemku par. č. 1977/2 v k. ú. a obci Kostníky do vlastnictví obce Kostníky.
ODSH souhlasí s převodem uvedeného pozemku obci Kostníky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 1977/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 4913 m2 v k. ú. a obci Kostníky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par., č. 1977/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 4913 m2 v k. ú. a obci Kostníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostníky.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. března 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz