Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2011-02

RK-06-2011-02.doc  RK-06-2011-02pr01.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-06-2011-02
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Komorovice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného stavbou autobusové čekárny do vlastnictví obce Komorovice a naopak o přijetí daru pozemku zastavěného silnicí II/347 do vlastnictví kraje.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ve spolupráci s obcí Komorovice provedli v roce 2008 úpravu průtahu silnice II/347 v zastavěné části obce Komorovice. Tato akce byla následně zaměřena geometrickým plánem č. 326-360/2007.
Na základě uvedeného GP se mj. zjistilo, že mj. nově oddělený pozemek par. č. 737/5 o výměře 259 m2 je zastavěn silnicí II/347, která je ve vlastnictví kraje Vysočina.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 10001 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Komorovice.
OM dále zjistil, že pozemek par. č. st. 192 o výměře 10 m2 je zastavěn stavbou autobusové čekárny, která je ve vlastnictví obce Komorovice.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 348 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina a hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav s obcí majetkoprávně vypořádat a to formou darovacích smluv.
OM navrhuje nabýt darem dle GP č. 326-360/2007 nově oddělený pozemek par. č. 737/5 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví obce Komorovice do vlastnictví kraje Vysočina.
OM dále navrhuje převést darem pozemek par. č. st. 192 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Komorovice.
Těmito majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. st. 192 v k. ú. a obci Komorovice na úřední desce krajského úřadu a zahájit jednání o přijetí daru dle GP č. 326-360/2007 nově oddělený pozemek par. č. 737/5 v k. ú. a obci Komorovice a dále doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout vzájemně si tyto pozemky převést darem. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s navrženým majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit záměr darování pozemku par. č. st. 192 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Komorovice do vlastnictví obce Komorovice na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
* zahájit jednání s obcí Komorovice o darování části pozemku par. č. 737/2 dle
GP č. 326-360/2007 nově oddělené jako pozemek par. č. 737/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 259 m2 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví obce Komorovice do vlastnictví kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemek par. č. st. 192 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Komorovice;
* nabýt darem dle GP č. 326-360/2007 nově oddělený pozemek par. č. 737/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 259 m2 v k. ú. a obci Komorovice z vlastnictví obce Komorovice do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. 3. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz