Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2010-49

RK-35-2010-49.doc  RK-35-2010-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-35-2010-49
NázevInformace o průběhu plnění akčního plánu eHealth pro rok 2010 a návrh aktivit pro rok 2011
Zpracoval D. Buřičová, D. Zažímal
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0395/09/2010/RK schválila koncepci eHealth kraje Vysočina na období 2009-2013.
Cílem této koncepce bylo popsat stav ve vybraných oblastech, kterých se problematika eHealth dotýká a zároveň navrhnout takové změny, které by vedly k výraznému zlepšení.
Strategie byla zpracována pro období 2009 - 2013 s tím, že bude pravidelně aktualizován roční akční plán.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví předkládá radě kraje k informaci zprávu o průběhu plnění vytyčeného akčního plánu eHealth pro rok 2010 a doporučuje radě kraje schválit návrh aktivit vytyčených pro rok 2011.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s projednaným a navrženým akčním plánem na rok 2011.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o vyhodnocení aktivit koncepce eHealth kraje Vysočina pro rok 2010;
schvaluje
návrh aktivit akčního plánu eHealth kraje Vysočina pro rok 2011 dle materiálu
RK-35-2010-49, př. 1;
ukládá
ředitelům zdravotnických organizací zřizovaných krajem Vysočina spolupracovat při naplňování koncepce.
Odpovědnost odbor zdravotnictví a informatiky, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz