Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-57upr1

RK-28-2010-57upr1.doc
Číslo materiálu57upr1
Číslo jednacíRK-28-2010-57upr1
NázevPředložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o předložení žádostí poskytnutí podpory projektů, které umožní vyčerpat disponibilní zdroje alokace na přípravu a realizaci projektů dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Každý podpořený projekt může získat podporu až 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 5% ze státního rozpočtu České republiky. Základním předpokladem úspěchu žádosti o podporu je přeshraniční dopad projektového záměru.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina vytipoval pro čerpání alokace záměry na realizaci staveb II/410 Jemnice - Menhartice a II/410 Menhartice - hranice kraje, které jsou součástí dopravní koncepce schválené Monitorovacím výborem OP EÚS Rakousko - ČR 2007-13. Obec Menhartice následně toto řešení nepodpořila. Na základě toho odbor dopravy a silničního hospodářství vytipoval k předložení následující náhradní projekty, které nejsou součástí schválené dopravní koncepce OP EÚS Rakousko-ČR a budou muset být znovu projednány Monitorovacím výborem OP EÚS Rakousko-ČR:

1) Severojižní propojení kraje Vysočina - 3
Jde o zpracování projektových dokumentací na prozatím neřešené úseky trasy:
II/388 Bystřice nad Pernštejnem - obchvat, 1. stavba
II/360 Křižanov - Velké Meziříčí
II/360 Martinice - obchvat
II/360 Třebíč - Střítež
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
II/152 Moravské Budějovice - obchvat
II/410 Jemnice - obchvat
II/410 Menhartice - obchvat

2) Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz
po komunikaci II/152
Jde o modernizaci komunikace II/152 o délce 11,6 km v úseku Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice.

3) Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
Jde o výstavbu nového mostního objektu na komunikaci II/408 u Jemnice ve směru na Dačice.

Pro uvedení částek do příloh RK-28-2010-57,př.1upr1, RK-28-2010-57,př.2upr1, RK-28-2010-57,př.3upr1 byl použit kurz 1 EUR = 25,- CZK
Příslušné žádosti o podporu je třeba zpracovat a předložit k hodnocení nejpozději do 5.10.2010.
Jednou z povinných příloh žádosti o podporu je Čestné prohlášení vedoucího partnera projektu (RK-28-2010-57,př.1upr1, RK-28-2010-57,př.2upr1, RK-28-2010-57,př.3upr1), které se skládá ze dvou částí. První, která končí odstavcem V případě, že zdrojem části.....doplatil vzniklý rozdíl, obsahuje závazek spolufinancování projektu, může být splněna pouze usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
Část druhá je předkládána Radě kraje Vysočina, která v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje rozhodování o ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje.
Další z povinných příloh žádosti o podporu je Dohoda o spolupráci mezi vedoucím partnerem (Vysočina) a projektovým partnerem (Spolková země Dolní Rakousko) (RK-28-2010-57,př.4, RK-28-2010-57,př.5, RK-28-2010-57,př.6). Rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji
a o mezinárodní spolupráci je v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě kraje Vysočina:
* rozhodnout o předložení žádostí o podporu projektů Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 , Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 , Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ;
* prohlásit skutečnosti uvedené v druhé části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle materiálů RK-28-2010-57,př.1upr1, RK-28-2010-57,př.2upr1, RK-28-2010-57,př.3upr1;
* doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle materiálů RK-28-2010-57,př.1upr1, RK-28-2010-57,př.2upr1, RK-28-2010-57,př.3upr1;
* doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálů RK-28-2010-57,př.4, RK-28-2010-57,př.5, RK-28-2010-57,př.6;
* doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 17,1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 ; max. 95 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 ; max. 8,5 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektů.
* doporučit zastupitelstvu kraje schválit účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera projektu:
o Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 68 400 €; tj. 1 710 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
o Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 380 000 €; tj. 9 500 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
o Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 34 000 €; tj. 850 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje
V červnu 2009 byla na monitorovacím výboru Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 -2013 (dále jen OP AT-CZ ) schválena dopravní koncepce včetně seznamu plánovaných dopravních projektů krajů a zemí zapojených v OP AT-CZ. Kraj Vysočina při schvalování této koncepce deklaroval, že budou v termínu do září 2010 předloženy koncepcí schválené projekty na realizaci staveb II/410 Jemnice - Menhartice, II/410 Menhartice - hranice kraje.
U těchto připravovaných projektů se nepodařilo vypořádat majetkoprávní vztahy a proto Odbor dopravy Krajského úřadu kraje Vysočina předkládá v tomto materiálu jiné dopravní projekty, které se budou ucházet o podporu v rámci OP AT-CZ a nejsou zahrnuty v dopravní koncepci OP AT-CZ.
Při schvalování těchto projektů v rámci OP AT-CZ bude muset být nejprve schváleno zařazení těchto projektů do dopravní koncepce a následně budou projekty, pokud dojde k jejich zařazení do koncepce, schváleny.
Vzhledem k tomu, že oba české kraje (Jihomoravský kraj i Jihočeský kraj) mají již dopravní projekty schváleny a rakouská strana se k dopravním projektům staví neochotně , lze předpokládat, že vyjednání změny v dopravní koncepci v rámci OP AT-CZ bude velmi obtížné, v případě předkládaného projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice (výstavba nového mostního objektu) takřka nereálné.

Odbor ekonomický
Navrhované projekty nejsou uvedeny v rozpočtovém výhledu na roky 2011 až 2013, podíl kraje bude 10% z celkových uznatelných výdajů (12,6 mil. Kč). Pokud ve Fondu strategických rezerv nebudou dostatečné zdroje na financování projektů, bude muset kraj využít cizích zdrojů.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o poskytnutí podpory projektů:
* Severojižní propojení kraje Vysočina - 3
* Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152
* Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice
do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v druhé části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle materiálů RK-28-2010-57, př. 1upr1, RK-28-2010-57, př. 2upr1, RK-28-2010-57, př. 3upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* prohlásit skutečnosti uvedené v první části Čestného prohlášení vedoucího partnera projektu dle materiálů RK-28-2010-57, př. 1upr1, RK-28-2010-57, př. 2upr1, RK-28-2010-57, př. 3upr1;
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálů RK-28-2010-57, př. 4, RK-28-2010-57, př. 5, RK-28-2010-57, př. 6;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,1 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 ; max. 95 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 ; max. 8,5 mil. Kč zvláštní účet kraje určený na financování projektu Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektů;
* schválit účast kraje Vysočina jako vedoucího partnera projektu:
* Severojižní propojení kraje Vysočina - 3 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 68 400 €; tj. 1 710 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
* Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 380 000 €; tj. 9 500 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
* Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 34 000 €; tj. 850 000 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč).
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 5. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz