Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-26

RK-28-2010-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-28-2010-26
NázevPorušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Zpracoval A. Zítková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál, který řeší nedodržení podmínek Smluv o realizaci grantových projektů příjemce podpory (dále také jen smlouvy ) projektů realizovaných příjemcem Chaloupky, o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, IČ 25557475 (dále také příjemce ) v rámci globálních grantů kraje Vysočina financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen GG ).
Při administrativních kontrolách monitorovacích zpráv a žádostí o platbu grantových projektů realizovaných příjemcem bylo zjištěno v pěti případech nedodržení podmínek smluv, které je současně porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
zákon č. 250/2000 Sb.
Dne 16. 8. 2010 byly příjemci podpory vystaveny platební výměry za porušení rozpočtové kázně. Popis porušení podmínek smluv a výše odvodů je součástí platebních výměrů dle materiálů RK-27-2010-26, př. 2 - 6.
Příjemce v souladu s § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. požádal o prominutí odvodů
do rozpočtu kraje. Žádosti o prominutí odvodů jsou součástí materiálu RK-28-2010-26,
př. 7 - 9.
Návrh řešení Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se právnická osoba dopustí porušení rozpočtové kázně, jestliže použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu poskytovatele, v rozporu se zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo poruší-li podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty (popis porušení smluv je obsahem materiálů RK-28-2010-26, př. 2-6). Krajský úřad v takovém případě uloží příjemci, který se tohoto porušení kázně dopustil, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků.
Příjemce v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 3 vrátil prostředky dotčené nesrovnalostmi zpět na zvláštní bankovní účty zřízené před podpisem Smluv o realizaci grantových projektů za účelem financování projektů. ORR navrhuje na základě materiálu RK-28-2010-26, př. 1 radě kraje usnesení viz níže.
Dle ustanovení § 36 písm. e) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 200 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 7 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 2 ve výši 72 450 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475; Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 72 450 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 3 ve výši 113 022 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475; Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 113 022 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 4 ve výši 129 785 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475; Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475, ve výši 129 785 Kč z účetnictví kraje Vysočina;
nepovoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-26, př. 8 úlevu z povinnosti zaplatit odvod dle materiálu RK-28-2010-26, př. 5 ve výši 43 075 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* povolit úlevu ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2010-26, př. 9 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-27-2010-26, př. 6 ve výši 203 858 Kč organizaci Chaloupkám o.p.s., školskému zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
* uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, IČ 25557475,
ve výši 203 858 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30.10.2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz