Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 28/2010, které se bude konat dne 07.09.2010 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2010
2. Darování nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice
    (8:05 8:10, P. Kolář, RK-28-2010-02)
3. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
    (8:10 8:15, P. Kolář, RK-28-2010-03)
4. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
    (8:15 8:20, P. Kolář, RK-28-2010-04)
5. Prodej pozemků v k. ú. Krnčice a obci Nové Syrovice
    (8:20 8:25, P. Kolář, RK-28-2010-05)
6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    (8:25 8:30, P. Kolář, RK-28-2010-06)
7. Předání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
    (8:30 8:35, P. Kolář, RK-28-2010-07)
8. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu- k.ú. Horní Kosov, obec Jihlava
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-28-2010-08)
9. Věcné břemeno pro přeložku telekomunikačních kabelů v k. ú. Týn u Třebíče
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-28-2010-09)
10. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-28-2010-10)
11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-28-2010-11)
12. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-28-2010-12)
13. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí II/360 Štěpánovice - Vacenovice
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-28-2010-13)
14. Majetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-28-2010-14)
15. Zahájení jednání o koupi pozemku v k.ú. a obci Habry
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-28-2010-15)
16. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-28-2010-16)
17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-28-2010-17)
18. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-28-2010-18)
19. Nevyužití předkupního práva k pozemku v k.ú. Telč
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-28-2010-19)
20. Darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-28-2010-20)
21. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-28-2010-21)
22. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou III/3993, Naloučany - most ev. č. 3993-1
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-28-2010-22)
23. Projekt Snižování energetické náročnosti - změna termínu podání projektu
    (9:50 9:55, I. Fryšová, P. Kolář, RK-28-2010-23)
24. Porušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
    (9:55 10:00, I. Fryšová, RK-28-2010-24)
25. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
    (10:00 10:05, I. Fryšová, RK-28-2010-25)
26. Porušení rozpočtové kázně příjemce Chaloupky, o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání
    (10:05 10:10, I. Fryšová, RK-27-2010-26)
27. Výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
    (10:10 10:15, I. Fryšová, RK-28-2010-27)
28. Poskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    (10:15 10:20, I. Fryšová, RK-28-2010-28)
29. Profil kraje Vysočina - září 2010
    (10:20 10:25, I. Fryšová, RK-28-2010-29)
30. Projekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
    (10:25 10:30, I. Fryšová, RK-28-2010-30)
31. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (10:30 10:35, I. Fryšová, RK-28-2010-31)
32. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (10:35 10:40, I. Fryšová, RK-28-2010-32)
33. Výsledky 3. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (10:40 10:45, I. Fryšová, RK-28-2010-33)
34. Promíjení povinnosti odvodu finančních prostředků poskytnutých v rámci OP VK
    (10:45 10:50, I. Fryšová, RK-28-2010-34)
35. Projektové záměry - mimořádná výzva na strategické projekty Central Europe
    (10:50 10:55, I. Fryšová , RK-28-2010-35)
36. Projekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
    (10:55 11:00, I. Fryšová, P. Kolář, L. Kettner, RK-28-2010-36)
37. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    (11:00 11:05, L. Kettner, RK-28-2010-37)
38. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    (11:05 11:10, L. Kettner, RK-28-2010-38)
39. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o souhlas s podáním žádosti o dotaci s následnou realizací - projekt Revitalizace parku v Novém Městě na Moravě
    (11:10 11:15, L. Kettner, RK-28-2010-39)
40. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
    (11:15 11:20, L. Kettner, RK-28-2010-40)
41. Návrh na úpravu zřizovacích listin zdravotnických zařízení zřizovaných krajem
    (11:20 11:25, L. Kettner, RK-28-2010-41)
42. Návrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
    (11:25 11:30, L. Kettner, A. Krištofová, RK-28-2010-42)
43. Odvolání a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
    (11:30 11:35, M. Kružíková, RK-28-2010-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2009
    (11:35 11:40, A. Krištofová, RK-28-2010-44)
45. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
    (11:40 11:45, A. Krištofová, RK-28-2010-45)
46. Finanční podpora městům s památkami světového kulturního UNESCO - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    (11:45 11:50, K. Lisá, RK-28-2010-46)
47. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
    (11:50 11:55, K. Lisá, RK-28-2010-47)
48. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
    (11:55 12:00, K. Lisá, RK-28-2010-48)
49. Porta Culturae - společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
    (12:00 12:05, K. Lisá, RK-28-2010-49)
50. Smlouva o připojení k páteřní optické síti ROWANet
    (12:05 12:10, P. Pavlinec, RK-28-2010-50)
51. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
    (12:10 12:15, P. Pavlinec, RK-28-2010-51)
52. ICT Standard - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika
    (12:15 12:20, P. Pavlinec, RK-28-2010-52)
53. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
    (12:20 12:25, P. Pavlinec, RK-28-2010-53)
54. II/392 Velké Meziříčí - Tasov, výběr zhotovitele stavby
    (12:25 12:30, H. Strnadová, RK-28-2010-54)
55. Smlouvy o převodu investorství
    (14:00 14:05, H. Strnadová, RK-28-2010-55)
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    (14:05 14:10, H. Strnadová, RK-28-2010-56)
57. Předložení projektů z oblasti dopravy do OP EÚS Rakousko - ČR
    (14:10 14:15, H. Strnadová, RK-28-2010-57)
58. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
    (14:15 14:20, P. Bureš, RK-28-2010-58)
59. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
    (14:20 14:25, P. Bureš, RK-28-2010-59)
60. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (2. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    (14:25 14:30, P. Bureš, RK-28-2010-60)
61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Modernizace vzdělávacího obsahu a podpora rozvoje vybraných oblastí na SPŠS Havlíčkův Brod
    (14:30 14:35, M. Pech, RK-28-2010-61)
62. Změna usnesení zastupitelstva kraje
    (14:35 14:40, M. Pech, RK-28-2010-62)
63. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
    (14:40 14:45, M. Pech, RK-28-2010-63)
64. Změny ve zřizovací listině
    (14:45 14:50, M. Pech, RK-28-2010-64)
65. Zrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
    (14:50 14:55, M. Pech, RK-28-2010-65)
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
    (14:55 15:00, V. Švarcová, RK-28-2010-66)
67. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    (15:00 15:05, V. Švarcová, RK-28-2010-67)
68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost na dofinancování činnosti Občanské sdružení Heřmánek - zřízení Domu na půl cesty Jihlava
    (15:05 15:10, V. Švarcová, RK-28-2010-68)
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji vysočina
    (15:10 15:15, V. Švarcová, RK-28-2010-69)
70. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
    (15:15 15:20, V. Švarcová, RK-28-2010-70)
71. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, soudní náhrady, pohledávky
    (15:20 15:25, V. Novotný, RK-28-2010-71)
72. Návrh na zařazení nové akce ÚSP Křižanov - havárie kanalizace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7, návrh na provedení rozpočtového opatření
    (15:25 15:30, P. Kolář, RK-28-2010-72)
73. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz