Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-67

RK-28-2010-67.doc  RK-28-2010-67pr01.xls  RK-28-2010-67pr02.xls  RK-28-2010-67pr03.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-28-2010-67
NázevNávrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, E. Fojtlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vyhlásila na jednání dne 13. 7. 2010 Druhou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky s tím, že ve schváleném rozpočtu kraje jsou vyčleněny finance k tomuto účelu ve výši 550 000,- Kč. V rámci prvního kola Výzvy k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky bylo vyčerpáno celkem 376 000,- Kč. Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí širokou škálu aktivit, jsou časově dobře dostupné, otevřené pro všechny zájemce, podporují rozvoj zapojených osob a spolupracují s místní komunitou. Na základě této výzvy byly shromážděny žádosti poskytovatelů a jmenována hodnotící komise. Vyhodnocením tohoto dotačního řízení se zabývala hodnotící komise jmenovaná radou kraje a doplněná Komisí sociální a pro protidrogovou politiku. Jednání komise proběhlo 23. 8. 2010, kdy bylo rozhodnuto a návrhy komise byly následně zpracovány. Materiály z dotačního řízení (žádosti a zápis z hodnotící komise) jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení hodnotící komise byl zpracován návrh na dotace kraje pro oblast prorodinné politiky uvedený v materiálu
RK-28-2010-67, př. 1 a dle materiálu RK-28-2010-67, př. 2.
Předložené žádosti prokázaly, že projekty v oblasti prorodinné politiky jsou důležitou součástí nabídky sociálně orientovaných aktivit v kraji Vysočina. Poskytovatelé těchto programů v průběhu celého týdne nabízí svým uživatelům aktivity zaměřené na možnost dalšího vzdělávání, osobnostní rozvoj, nové náměty na vyplnění volného času, možnost sdílení a konzultací problémů v oblasti rodinného života a maminkám na mateřské nebo rodičovské dovolené potom možnost prevence sociální izolace.
Návrh řešení Navrhujeme poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu RK-28-2010-67, př. 1 (schválení dotace je v kompetenci rady kraje) a RK-28-2010-67, př. 2 (schválení dotace je v kompetenci zastupitelstva kraje). Dále navrhujeme schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-67, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky v celkové výši
27 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-28-2010-67, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-67, př. 3 pro projekt uvedený v materiálu RK-28-2010-67, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 120 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-28-2010-67, př. 2;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-67, př. 3 pro projekty uvedené v materiálu RK-28-2010-67, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz