Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-66

RK-28-2010-66.doc  RK-28-2010-66pr01.pdf  RK-28-2010-66pr02.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-28-2010-66
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny pro duševní zdraví 2010
Zpracoval J. Bína, O.Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa OSV byla doručena žádost občanského sdružení FOKUS Vysočina, IČ: 15060306, se sídlem 5. května 356, 580 01, Havlíčkův Brod, o poskytnutí dotace na podporu akce Týdny duševního zdraví 2010 . (Tato žádost je připojena k materiálu v příloze č. 1.)
FOKUS Vysočina je sdružení, jehož cílem je podpora osob v nepříznivé sociální situaci anebo osob se zkušeností s duševní nemocí, mentálním a tělesným znevýhodněním při sociálním začleňování, ochrana před jejich sociálním vyloučením a posilování jejich samostatnosti a sebedůvěry s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.
Fokus Vysočina se každý rok připojuje k celorepublikové kulturní a společenské akci Týdny pro duševní zdraví, pořádané poskytovateli sociálních služeb duševně nemocným v celé České republice. Cílem této akce je upozornit širokou veřejnost na bariéry mezi světem duševně nemocných a zdravých lidí. V průběhu měsíců září a říjen 2010 plánují realizovat už 18. ročník akce Týdny pro duševní zdraví . Prostřednictvím Týdnů duševního zdraví FOKUS Vysočina přispívá ke zvyšování informovanosti a povědomí veřejnosti o potřebnosti a významu sociálních služeb i o problematice duševního onemocnění.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnutí dotace občanskému sdružení FOKUS Vysočina, IČ: 15060306, se sídlem 5. května 356, 580 01, Havlíčkův Brod, z rozpočtu kraje Vysočina na podporu akce Týdny duševního zdraví 2010 v celkové výši 10 000 Kč.
Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je uveden v materiálu RK-28-2010-66, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, občanskému sdružení FOKUS Vysočina, IČ: 15060306, na podporu akce Týdny duševního zdraví 2010 , ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-28-2010-66, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, o částku 10 000 Kč při současném snížení § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00511) o částku 10 000 Kč.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 15. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz