Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-65

RK-28-2010-65.doc  RK-28-2010-65pr01.pdf  RK-28-2010-65pr02.pdf  RK-28-2010-65pr03.pdf  RK-28-2010-65pr04.pdf  RK-28-2010-65pr05.pdf  RK-28-2010-65pr06.pdf  RK-28-2010-65pr07.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-28-2010-65
NázevZrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
Zpracoval P. Panovec, V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMěsto Třebíč požádalo kraj Vysočina o poskytnutí finančních prostředků na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč. MŠMT doporučilo realizaci tohoto projektu a přispěje na něj částkou 5 948 tis. Kč. Předběžný rozpočet na celou akci činí 24 000 tis. Kč . Zbylou část uhradí město Třebíč a nebude již na tuto akci požadovat od kraje Vysočina další finanční prostředky . Na základě této žádosti rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0328/04/2010/ZK poskytnout Městu Třebíč
Dotaci ve výši 5 000 tis. Kč. Po schválení této dotace představitelé Města Třebíč zjistili, že ji nemohou poskytnout investorovi, kterým je oddíl Třebíč Nuclears baseball & softball (dále jen oddíl Třebíč Nuclears). Proto požádali kraj Vysočina o zrušení rozhodnutí o přidělení dotace Městu Třebíč a přidělení této dotace oddílu Třebíč Nuclears (materiál
RK-28-2010-65, př. 1).
Oddíl Třebíč Nuclears následně požádal kraj Vysočina o poskytnutí finančních prostředků na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši
5 000 tis. Kč (materiál RK-28-2010-65, př.2). Ke své žádosti doložili potvrzení o přidělení dotace z MŠMT (materiál RK-28-2010-65, př.3), smlouvu o dotaci s Městem Třebíč (materiál RK-28-2010-65, př.4), smlouvu s dodavatelem stavby (materiál RK-28-2010-65, př.5) a žádost o přidělení dotace kraje Vysočina před dokončením stavby (materiál
RK-28-2010-65, př.6). Důvodem této žádosti je nedostatek finančních prostředků, protože dotaci z MŠMT lze přidělit výhradně po dokončení stavby a vyúčtování skutečných nákladů.
Návrh řešení OŠMS navrhuje z výše uvedených důvodů zrušit rozhodnutí poskytnout Městu Třebíč investiční dotaci na dofinancování akce regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště a navrhuje poskytnout tuto dotaci oddílu Třebíč Nuclears, který je investorem celé akce.
Město Třebíč je přirozeným centrem baseballu na Vysočině a oddíl Třebíč Nukleas dosahuje ve všech věkových kategoriích, zvláště v práci s mládeží, vynikajících výsledků. Vybudovaný areál bude využívám nejen vlastním oddílem baseballu, ale i dalšími zájemci včetně krajských příspěvkových organizací.
Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-28-2010-65, př. 7.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana :
Souhlasí s prezentací kraje Vysočina specifikovanou ve smlouvě o poskytnutí dotace (viz mat. RK-28-2010, př. 7). Odbor sekretariátu hejtmana poskytne příslušnou součinnost vztahující se k propagaci kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit usnesení 0328/04/2010/ZK v části rozhoduje poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2010-87, př. 3 ;
* rozhodnout poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČO 26596792 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu RK-28-2010-65, př. 7.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz