Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-54

RK-28-2010-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-28-2010-54
NázevII/392 Velké Meziříčí - Tasov, výběr zhotovitele stavby
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 29. 6. 2010 Rada kraje Vysočina usnesením 1012/21/2010/RK schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na výběr zhotovitele stavby
II/392 Velké Meziříčí - Tasov .
Odbor dopravy a silničního hospodářství zrealizoval prostřednictvím firmy IS engineering s.r.o. (na základě mandátní smlouvy) zadání veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla zahájena oznámením zveřejněným na IS VZ US dne 2. 7. 2010 pod evidenčním číslem
VZ 60047022.
Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podalo 10 uchazečů. Dne 28. 7. 2010 v 9:00 hod. proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů komisí pro otevírání obálek. Komise pro otevírání obálek přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu podaných nabídek. Všechny přijaté nabídky byly v rámci činnosti komise otevřeny, zkontrolovány v souladu s § 71 odstavec 8) zákona a všem přítomným uchazečům byly sděleny údaje stanovené zákonem.
O každé nabídce byl učiněn zápis do příslušné části Přílohy protokolu o otevírání obálek s nabídkami. Bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Dne 2. 8. 2010 se sešla hodnotící komise, která plnila současně funkci komise pro posouzení kvalifikace. Podané nabídky byly posouzeny podle splnění kvalifikačních kriterií
a podmínek v Zadávací dokumentaci. Nabídka č. 5 byla vyřazena z dalšího hodnocení z důvodu neprokázání kvalifikace. U nabídky č. 3 byl uchazeč, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1, vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Z důvodu pochybností u zhotovitelem předloženého plánu dodávky asfaltových směsí bylo zadavatelem zadáno prověření trasy včetně časů dojezdu. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se sešla na svém druhém a následně třetím jednání dne 16. 8. 2010 a 30. 8. 2010. Na základě těchto jednání, uchazečem předloženého doručeného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a na základě Zprávy o prověření dojezdové vzdálenosti a času pro včasnou dodávku asfaltových směsí komise navrhla zadavateli k vyloučení nabídku uchazeče č. 3. Důvodem k vyloučení bylo nesplnění požadavků na prokázání kvalifikace v požadovaném rozsahu a vyhodnocení nabídkové ceny uchazeče jako mimořádně nízké nabídkové ceny.
Všechny ostatní podané nabídky splnily požadované kvalifikace. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek č. 3, která je přílohou materiálu RK-28-2010-54, př. 1.
Akce bude spolufinancována z prostředků Evropské unie.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu
RK-28-2010-54, př. 1, rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise a přidělit veřejnou zakázku na stavební práce uchazeči Skanska a.s., se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900, IČ: 26271303. Uchazeč předložil nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 50 145 974,00 Kč bez DPH. Pořadí nabídek je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek č. 3, která je přílohou materiálu RK-28-2010-54, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov dle materiálu RK-28-2010-54, př. 1;
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov uchazeči Skanska a.s., se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 14900, IČ: 26271303, v souladu s materiálem RK-28-2010-54;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor dopravy a SH
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz