Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-45

RK-28-2010-45.doc  RK-28-2010-45pr01.xls
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-28-2010-45
NázevNávrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku
Zpracoval M. Palán
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je schválení příslušného rozpočtového opatření v souvislosti s úhradou kupní ceny pořízeného dlouhodobého movitého majetku, který nemocnice nabyly do svého vlastnictví od kraje.
Na základě rozhodnutí orgánů kraje nabyly nemocnice do svého vlastnictví v loňském roce dlouhodobý movitý majetek, který je nezbytný k zajištění výkonu jejich činnosti, tedy poskytování zdravotní péče. Tento majetek nemocnice pořídily na základě úplatného převodu podle kupní smlouvy se závazkem uhradit sjednanou kupní cenu na účet kraje nejpozději do 31. 12. 2010.
Vzhledem k okolnosti, že nemocnice již uhradily smluvní kupní cenu na účet kraje, je třeba v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přijmout příslušné rozpočtové opatření, kterým se tato skutečnost promítne do rozpočtu kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:
- schválit zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje majetku dle přílohy č. 1;
- schválit převod prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z prodeje movitých věcí dle materiálu
RK-28-2010-45, př. 1;
* převod prostředků v objemu dle materiálu RK-28-2010-45, př. 1 do Fondu strategických rezerv.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín do 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz