Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-28

RK-28-2010-28.doc  RK-28-2010-28pr01.pdf  RK-28-2010-28pr02.doc  RK-28-2010-28pr03a.pdf  RK-28-2010-28pr03b.pdf  RK-28-2010-28pr04.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-28-2010-28
NázevPoskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace projektům nestátních neziskových organizací (dále jen NNO ) dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů NNO v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen zásady ).
Na základě usnesení č. 0370/05/2008/ZK ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008 konaného dne 16. 9. 2008 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2008-82, př. 1upr1. ) schválilo zastupitelstvo kraje zásady na dofinancování projektů NNO, které byly realizovány v oblasti podpory 3.2, byly metodickým pokynem Úřadu regionální rady Jihovýchod nesprávně zařazeny mezi veřejné NNO a na jejich financování se podílelo město nebo obec v místě realizace ve výši minimálně 5% uznatelných výdajů projektu.
Do dnešního dne byly Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) doručeny dvě žádosti o dofinancování (viz materiály RK-28-2010-28, př. 1 a RK-28-2010-28, př. 3).
Žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti, stanovených zásadami.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle materiálů RK-28-2010-28, př. 2 a RK-28-2010-28, př. 4.
Celková výše finančních prostředků alokovaná na zásady, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, je 7 200 tis. Kč, celková výše dotací nárokovaných žadateli 5 615 913,23 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ostatní výdaje, je uvažováno na Dofinancování projektů NNO v kraji Vysočina s částkou 7 200 tis. Kč. Aktuální stav prostředků k použití na daný účel je 6 960 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle materiálů RK-28-2010-28, př. 2
a RK-28-2010-28, př. 4 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 21. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz