Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-25

RK-28-2010-25.doc  RK-28-2010-25pr01.pdf  RK-28-2010-25pr02.doc  RK-28-2010-25pr03.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-28-2010-25
NázevGlobální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - změny ve Smlouvách o realizaci grantového projektu
Zpracoval M. Pechová, J. Böhmová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká změny Smlouvy o realizaci grantového projektu Příroda do zahrad, parků
a krajiny - podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 realizovaného v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ), a změny Smlouvy o realizaci grantového projektu Udržitelnost hospodaření v krajině , reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0024, realizovaného v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci OP VK a dále zmocnění Rady kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina OP VK, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle
§ 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 25. 8. 2009 usnesením 1222/26/2009/RK vyhlásila 1. výzvu předkladatelům grantových projektů do globálního grantu kraje Vysočina v prioritní ose 3 OP VK (Rada kraje vyhlašuje 1. výzvu předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-26-2009-46, př. 1; s účinností od 25. 8. 2009.).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK (kraj Vysočina), přijal v rámci 1. výzvy pro předkládání grantových projektů v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina OP VK celkem 35 žádostí. Poté následoval výběrový proces, který byl završen dne 23. 3. 2010 rozhodnutím Zastupitelstva kraje Vysočina o přidělení finanční podpory šestnácti grantovým projektům. Následně byly se všemi úspěšnými žadateli v průběhu května 2010 podepsány smlouvy o realizaci grantového projektu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, se sídlem Kněžice 109, 675 21, Okříšky, IČ: 25557475 (dále jen příjemce Chaloupky ), který realizuje projekt
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 Příroda do zahrad, parků a krajiny - podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků .
Cílem uvedeného projektu je propojit oblast zahradnictví, péče o veřejnou zeleň
a hospodaření v krajině s přístupy ochrany přírody vedoucí k podpoře biologické rozmanitosti a připravit vzdělávací kurzy pro pracovníky těchto oborů zaměřené na přírodně šetrné postupy.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká úprav rozpočtu projektu - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál RK-28-2010-25, př. 1.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel dne 23. 7. 2010 žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu
od příjemce ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., se sídlem
V. Nezvala 977, 67571 Náměšť nad Oslavou, IČ: 70851131(dále jen příjemce ZERA ). Tento příjemce realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0024 Udržitelnost hospodaření
v krajině v rámci 1. výzvy globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Cílem uvedeného projektu je podpořit škálu dalšího vzdělávání v oblastech, které umožní účastníkům získat nové poznatky a zkušenosti v ekoenvironmentálních technikách
a technologiích.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká úpravy rozpočtu projektu (navýšení položek křížového financování) - blíže viz Žádost o změnu projektu, která tvoří materiál
RK-28-2010-25, př. 3.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatné změny projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedené požadované změny příjemce Chaloupky posoudil s ohledem na pravidla
OP VK a navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 dle materiálu RK-28-2010-25, př. 2;
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedenou požadovanou změnu příjemce ZERA posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina zamítnout žádost uvedenou v materiálu RK-28-2010-25, př. 3. Důvodem tohoto návrhu je nepřiměřeně vysoká cena tiskárny (150 000,- Kč), kterou příjemce zamýšlí zakoupit. Koupě takto nákladné tiskárny byla zhodnocena jako nehospodárná a neefektivní, ze zdůvodnění této investice příjemcem lze dále usuzovat, že pořízená tiskárna nemá sloužit pouze pro potřeby realizovaného projektu, ale také k zajištění vlastního provozu společnosti. Variantní řešení v podobě zakoupení tiskárny v ceně do 40 000,- Kč se jeví jako dostačující pro potřeby realizace projektu, toto řešení nezakládá nutnost měnit stávající rozpočet a tím ani Smlouvu
o realizaci grantového projektu.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina zmocnit Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 dle materiálu RK-28-2010-25, př. 2;
* zamítnout žádost uvedenou v materiálu RK-28-2010-25, př. 3;
* zmocnit Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení
§ 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost ORR
Termín 10. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz