Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-24

RK-28-2010-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-28-2010-24
NázevPorušení rozpočtové kázně příjemce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav
Zpracoval A. Zítková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuPři veřejnosprávní kontrole projektu Navazující vzdělávací moduly pro záchranáře,
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0030 který je realizován v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina, byla zjištěna nesrovnalost ve výši 417 962,42 Kč. Realizátorem tohoto projektu je organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621 (dále také příjemce ).
Nesrovnalost vznikla nedodržením podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu, což je současně porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon č. 250/2000 Sb. ). Dne 30. 8. 2010 byl příjemci podpory vystaven platební výměr za porušení rozpočtové kázně, kterým byla příjemci uložena povinnost odvodu do rozpočtu poskytovatele
ve výši 417 963 Kč. Popis porušení podmínek smlouvy je součástí platebního výměru dle materiálu RK-28-2010-24, př. 1.
Příjemce v souladu s § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. požádal o prominutí odvodu
do rozpočtu kraje. Žádost o prominutí odvodu je součástí materiálu RK-28-2010-24, př. 2.
Návrh řešení Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se právnická osoba dopustí porušení rozpočtové kázně, jestliže použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu poskytovatele, v rozporu se zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo poruší-li podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty (popis porušení smlouvy je obsahem materiálů RK-28-2010-24, př. 1). Krajský úřad v takovém případě uloží příjemci, který se tohoto porušení kázně dopustil, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pochybení, které nemá za následek ukončení realizace projektu, případně neplnění stanovených cílů projektu, a jelikož je příjemce v případě neoprávněného použití povinen bezodkladně vrátit prostředky dotčené porušením rozpočtové kázně zpět na projektový účet, ze kterého byly výdaje prvotně uhrazeny, což příjemce učinil, doporučuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Radě kraje Vysočina přihlédnout k těmto skutečnostem a doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina prominout příjemci povinnost odvodu do rozpočtu kraje.
Dle ustanovení § 36 písm. e) zákona 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 200 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* povolit úlevu ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-28-2010-24, př. 2 prominout povinnost odvodu dle materiálu RK-28-2010-24, př. 1 ve výši 417 963 Kč organizaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621. Tato úleva je povolena jako podpora malého rozsahu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
* uložit ekonomickému odboru odepsat pohledávku za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Centrum hasičského hnutí Přibyslav se sídlem Husova 300, 582 22 Přibyslav, IČ 68247621, ve výši 417 963 Kč z účetnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost ORR, EO
Termín 30. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz