Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-20

RK-28-2010-20.doc  RK-28-2010-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-28-2010-20
NázevDarování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř a v k. ú. a obci Chotěboř
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníky a místní komunikací do vlastnictví města Chotěboř.
Město Chotěboř provedlo v roce 2009 rekonstrukci ulice Dlouhá v k. ú. Chotěboř a dále rekonstrukci chodníků v k. ú. Příjemky. Po dokončení obou akcí se opravené úseky zaměřily geometrickým plánem č. 2935-457/2010 v k. ú. Chotěboř a geometrickým plánem
č. 172-105/2009 v k. ú. Příjemky.
Na základě GP č. 2935-457/2010 v k. ú. a obci Chotěboř odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že nově oddělený pozemek par. č. 1651/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 je zastavěn tělesem místní komunikace ve vlastnictví města.
Uvedený pozemek vznikl oddělením z pozemku par. č. 1651/1, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod vede na listu vlastnictví č. 2083 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina a hospodaří s nimi Základní škola a Praktická škola Chotěboř, příspěvkové organizace.
Na základě GP č. 172-105/2009 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř OM zjistil, že nově oddělený díl a o výměře 104 m2, díl b o o výměře 104 m2 a díl c o výměře 104 m2 jsou zastavěny tělesem chodníku ve vlastnictví města.
Uvedené díly vznikly oddělením z pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 1166 (povodní k.ú. Počátky u Chotěboře), par. č. 4582/2 a par. č. 4583/1, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod vede na listu vlastnictví č. 123 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Usnesením č. 0043/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř. Zveřejnění záměru proběhlo ve dnech 23. 1. 2007 až 23. 2. 2007.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav s městem majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně.
OM proto navrhuje převést darem pozemek par. č. 1651/7 v k. ú. a obci Chotěboř a dále díl a , díl b a díl c v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Tímto majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování částí pozemků na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést pozemky do vlastnictví města Chotěboř. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV, resp. ZŠaPŠ Chotěboř.
StanoviskaUsnesením č. 0043/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 rada kraje souhlasila se stavbou chodníku na pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř;
Usnesením č. 0043/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
Usnesením č. 0442/12/2007/RK ze dne 4. 4. 2007 rada kraje souhlasila se stavbou chodníku na pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1;
Usnesením č. 0442/12/2007/RK ze dne 4. 4. 2007 rada kraje rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Chotěboř, prokazující právo stavebníka provést stavbu chodníku na pozemku dle materiálu RK-12-2007-22, př. 1;
Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod souhlasila s realizací chodníku v k. ú. Příjemky podle projektové dokumentace.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř, dle GP č. 2935-457/2010 nově označené jako pozemek par. č. 1651/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Chotěboř;
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr darování částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (povodní k.ú. Počátky u Chotěboře) a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl b o výměře 83 m2 a díl c o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem:
* část pozemku par. č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř, dle GP č. 2935-457/2010 nově označenou jako pozemek par. č. 1651/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
* část pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1166 (povodní k.ú. Počátky u Chotěboře) a par. č. 4583/1 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, dle GP č. 172-105/2009 nově označených jako díl b o výměře 83 m2 a díl c o výměře 71 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 9. 11. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz