Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-14

RK-28-2010-14.doc  RK-28-2010-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-28-2010-14
NázevMajetkoprávní vypořádání silnice III/1316 Jihlava - Zborná
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší nutnost vypořádání pozemků pod silnicí III/1316. Kraj Vysočina byl investorem stavby - akce III/1316, Jihlava - rozšíření komunikace v úseku od křižovatky s komunikací III/1311 po obec Zborná, okres Jihlava . Stavba byla zařazena v příloze D1 rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 a rekonstrukcí bylo řešeno odstranění nevyhovujících prvků stávající komunikace. Uvedená komunikace má být dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí darovací převedena do vlastnictví Statutárního města Jihlava.
Pro předání celé komunikace včetně pozemku požaduje budoucí obdarovaný provedení majetkoprávního vypořádání pozemků i pod částí komunikace ve Zborné, která nebyla dotčena stavbou. Na základě místního šetření, za účasti zástupců Magistrátu města Jihlavy a geodeta na místě, bylo provedeno zaměření komunikace a vyhotoven geometrický plán č. pl. 310-28/2010.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávního vypořádání zahájit jednání se spoluvlastníky pozemku nově označeného jako pozemek par. č. 15/10 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 15/10 v k. ú. Zborná v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1 ze spoluvlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina.
Vzhledem k tomu, že spoluvlastníkem pozemku par. č. 15/10 je i Česká republika, správu vykonává Pozemkový fond, navrhuje dále odbor majetkový zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR ohledně možnosti bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu pozemku dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zahájit jednání se spoluvlastníky pozemku par. č. 15/10 o možnosti převodu spoluvlastnických podílů pozemku do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1;
* zahájit jednání s Pozemkovým fondem ČR o možnosti bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu pozemku par. č. 15/10 dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 15/10 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek a způsobu nabytí dle materiálu RK-28-2010-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz