Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2010-06

RK-28-2010-06.doc  RK-28-2010-06pr01.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-28-2010-06
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stala vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový, v souladu s usnesením 1419/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004, průběžně žádá Českou republiku zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) o bezúplatný převod pozemků zastavěných tělesy silnic II. nebo III. třídy do vlastnictví kraje Vysočina. V případě schválení dochází k uzavírání smluv o bezúplatném převodu nemovitostí. Nabyté pozemky (soupis je uveden v materiálu RK-28-2010-06, př. 1 je nezbytné předat k hospodaření KSÚS Vysočiny, p.o. Jedná se o 58 249 m2 pozemků.
Všechny nabyté pozemky byly vloženy do katastru nemovitostí pro vlastníka Vysočinu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemky dle materiálu RK-28-2010-06, př. 1 předat dodatkem zřizovací listiny k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje formou dodatku zřizovací listiny předat předmětné pozemky k hospodaření zmíněné příspěvkové organizaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-28-2010-06, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz