Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-57

RK-15-2010-57.doc  RK-15-2010-57pr1.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-15-2010-57
NázevRozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekty v oblasti nemocniční infrastruktury předložené do ROP NUTS 2 Jihovýchod
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1750/38/2008/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč a usnesením č. 1369/29/2009/RK dodatek č. 1 této smlouvy.
Návrh řešení Radě kraje je předkládán ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je přepočet uznatelných výdajů projektu související s tím, že se kraj stal od 1. 9. 2009 plátcem daně z přidané hodnoty.
(Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je dle § 56 odst. 3 zákona o DPH osvobozen od daně. Plátce daně, pronajímatel kraj Vysočina, který nemocnicím pronajímá všechny nemovitosti, se může rozhodnout u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatnit daň.
Kraj předmět nájmu a smluvní podmínky nájmu po výstavbě pavilonu změní a aktualizuje tak, aby reflektovaly podmínky stanovené zákonem o DPH a vzniku plátcovství kraje Vysočina k DPH, včetně možnosti uplatnění odpočtu DPH u realizovaných staveb (již nyní rada kraje pro tento účel schválila usnesením č. 1341/29/2009/RK Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací).
Protože výše uznatelných výdajů projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč byla stanovena včetně DPH, bylo nutné vypočítat novou hodnotu uznatelných výdajů, která by již hodnotu DPH neobsahovala. Rovněž došlo k přepočtu všech jednotlivých položek rozpočtu a výše žádostí o platbu.
Návrh smlouvy je uveden v příloze RK-15-2010-57, př. 1.
Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč dle materiálu RK-15-2010-57, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 30. 6 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz