Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-55

RK-15-2010-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-15-2010-55
NázevNemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č 0792/18/2009/RK souhlasila s uzavřením Smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. ve výši 30 mil. Kč a s podmínkami jeho zajištění.
Kontokorentní úvěr nemocnice využívala měsíčně na vylepšení cash flow nemocnice. Účinnost smlouvy skončí dnem 21. 5. 2010, proto nemocnice požádala radu kraje o souhlas s uzavřením nové smlouvy.
Návrh řešení Návrh nové smlouvy je následující:
* banka se zavazuje poskytovat nemocnici kontokorentní úvěr do výše limitu ve výši 10 000 tis. Kč, na druhé straně nemocnice se zavazuje splatit kontokorentní úvěr nejpozději ke konečnému dni splatnosti, kterým je 20. 5. 2011;
* nemocnice je povinna použít kontokorentní úvěr výhradně k profinancování krátkodobých pohledávek;
* úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou složenou z 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,80 % p. a. Úrokovací období je 1 měsíc. Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání úvěru za předpokladu, že nemocnice dodrží podmínky smlouvy viz. příloha RK-15-2010-55, př.1 - 4;
* ceny za kontokorentní úvěr
* nemocnice zaplatí bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,20 % p. a. z nečerpané jistiny kontokorentního úvěru. Nečerpanou jistinou kontokorentního úvěru se rozumí denní výše rozdílu mezi aktuálním limitem a vyčerpanou jistinou kontokorentního úvěru.
* cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od data podpisu smlouvy, nejpozději do 5 dnů po skončení kalendářního měsíce, kterého se cena za rezervaci zdrojů týká.
* nemocnice počínaje měsícem, ve kterém splní odkládací podmínky čerpání, bude bance platit cenu za spravování kontokorentního úvěru ve výši 150,00 Kč způsobem podle Sazebníku.
Přehled měsíční potřeby finančních prostředků je uvedena v příloze RK-15-2010-55, př. 5. Na příkladě března jsou uvedeny denní příjmy a výdaje nemocnice, pro porovnání jsou uvedeny i příjmy a výdaje stejného období minulého roku RK-15-2010-55, př. 6.
Radě kraje se navrhuje souhlasit s uzavřením kontokorentního účtu mezi Nemocnicí Třebíč, p. o. a Komerční bankou a. s. s tím, že nemocnice bude zasílat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice a doloží po obdržení prostředků od pojišťovny kopii stavu bankovního účtu jako doklad o splacení dluhu.
Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., a tento souhlas musí být dán v písemné formě.
StanoviskaEkonomický odbor konstatuje, že v porovnání s předchozím smluvním ujednáním o kontokorentním úvěru (úvěrový limit 30 mil. Kč) se úvěr pronikavě snižuje (o 20 mil. Kč) na úvěrový rámec ve výši 10 mil. Kč. Úrok z úvěru je sjednán pohyblivou úrokovou sazbou v rozsahu shodném jako v předchozí smlouvě. Kromě toho bude úvěr v případě nečerpání úročen sazbou 0,2 % (tzv. rezervační poplatek ze zůstatku nečerpaného limitu úvěru) a naopak při jeho překročení bude zatížen o dalších 5 procentních bodů nad rámec sjednané úrokové sazby. Za této situace je třeba, aby nemocnice zastavila další propad ve svém hospodaření (k 31. 3. 2010 ztráta 21 550 tis. Kč), který jinak bude znamenat zvýšené nároky na kontokorentní úvěr a jeho výrazné zdražení včetně přijetí zvláštních opatření v jeho zajištění dle sjednaných úvěrových podmínek, případně sjednání dodatku ke smlouvě s nezbytnou úpravou úvěrových podmínek.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. dle materiálu RK-15-2010-55, př. 1 a s podmínkami zajištění dle materiálů RK-15-2010-55, př. 2, RK-15-2010-55, př. 3, RK-15-2010-55, př. 4;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
* zaslat na odbor zdravotnictví měsíčně přehled o příjmech a výdajích nemocnice, údaje o výšce úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za pojišťovnou;
* po obdržení prostředků od pojišťovny zaslat kopii stavu bankovního účtu splacení dluhu.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz