Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-36

RK-15-2010-36.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-15-2010-36
NázevJmenování ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
Zpracoval6 Jmenování ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř pro: jednání rady kraje č. 15/2010 dne 18. 5. 2010 zpracovali: K. Látera, J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1641/35/2009/RK ze dne 24. 11. 2009 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS ) zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř. Konkurzu, který se uskutečnil dne 7. 5. 2010, se zúčastnili 4 uchazeči. V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, se konkurzní komise usnesla, že pro výkon funkce ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690 jsou vhodní všichni čtyři uchazeči: Mgr. Rudolf Stára, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Drahomíra Pourová a Ing. Hana Chrbolková. Zápis z jednání konkurzní komise ze dne 21. 4. 2010 a Zápis o průběhu konkurzu ze dne 7. 5. 2010 tvoří RK-15-2010-36, př. 1 tohoto materiálu, která bude předložena na jednání rady kraje.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje na základě výsledku konkursního řízení jmenovat Ing. Drahomíru Pourovou do funkce ředitelky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690 a současně stanovit její plat dle materiálu RK-15-2010-36, př. 3. Podklady pro stanovení platu tvoří přílohu č. 4 materiálu
RK-15-2010-36. Jmenování bude na dobu určitou dvou let.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta 1

Rada kraje
jmenuje
Ing. Drahomíru Pourovou do funkce ředitelky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690 na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012, podle materiálu RK-15-2010-36, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Ing. Drahomíře Pourové ředitelce Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690, s účinností od 1. 7. 2010 podle materiálu RK-2-2010-36, př. 3.

Varianta2

Rada kraje
jmenuje
Mgr. Rudolfa Stáru do funkce ředitele Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690 na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012.

Varianta 3

Rada kraje
jmenuje
Ing. Hanu Chrbolkovou do funkce ředitelky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690 na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012.

Varianta 4

Rada kraje
jmenuje
PaedDr. Martinu Matějkovou do funkce ředitelky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř, Chotěboř, Na Valech 690 na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz