Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-08

RK-15-2010-08.doc  RK-15-2010-08pr1.pdf
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-15-2010-08
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky a zelení.
Obec Rynárec se svým dopisem ze dne 21. 4. 2010 obrátila na odbor majetkový se žádostí o darování pozemků pod chodníky a zelení v obci.
Na základě usnesení 1078/24/2007/RK uzavřel kraj Vysočina s obcí Rynárec dne
15. 8. 2007 smlouvu zakládající právo stavby na pozemku par. č. 997/2 v k. ú. a obci Rynárec. Z pozemku par. č. 997/2 byly geometrickým plánem č. 379-242/2008 odděleny pozemky par. č. 997/15, par. č. 997/16 a par. č. 997/24, které jsou zastavěny chodníky a částečně veřejnou zelení. Další požadovaný pozemek par. č. 1010/18 je zastavěn chodníkem.
Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 997/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 2415 m2, par. č. 997/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1963 m2, par. č. 997/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1010/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 370 m2, které jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví 136 v k.ú. a obci Rynárec.
Uvedené pozemky kraj Vysočina získal na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky předány k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Návrh řešení OM navrhuje darovat pozemky par. č. 997/15, par. č. 997/16, par. č. 997/24 a par. č. 1010/18 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rynárec. Pozemky jsou zastavěny chodníky a veřejnou zelení.
Vzájemným darováním pozemků bude sjednoceno vlastnictví pozemků a staveb.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darování pozemků obci Rynárec předpokládá jako zákonnou podmínku tohoto právního úkonu zveřejnění záměru daru na úřední desce krajského úřadu pro zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude zastupitelstvu kraje předložen návrh na schválení darování uvedených pozemků do vlastnictví obce Rynárec a současně dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bude upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků do vlastnictví obce Rynárec a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem uvedené pozemky.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemků.
ODSH souhlasí s darováním pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky par. č. 997/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 2415 m2, par. č. 997/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1963 m2, par. č. 997/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1010/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 370 m2 v k. ú. a obci Rynárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rynárec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 997/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 2415 m2, par. č. 997/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1963 m2, par. č. 997/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1010/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 370 m2 v k. ú. a obci Rynárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rynárec.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 22. června 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz