Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-09-2010-16

RK-09-2010-16.doc  RK-09-2010-16pr1.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-09-2010-16
NázevKoncepce eHealth kraje Vysočina 2009-2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval P. Pavlinec, D. Zažímal
Předkládá P. Pavlinec, L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuOdbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky a jednotlivými zdravotnickými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina realizují již několik let řadu aktivit, které využívají nejmodernějších informačních technologií v oblasti zdravotnictví.

Masivní nasazení ICT ve zdravotnictví je obecným trendem. Kraj Vysočina díky dlouhodobé podpoře oboru ICT a modernizačním projektům ve zdravotnictví realizuje vizi tzv. eHealth.

Jedním z potřebných kroků pro úspěšnou a koordinovanou realizaci jednotlivých projektových záměrů a aktivit v této oblasti je nastavení základních priorit a praktická realizace principů projektového řízení.
Návrh řešení Navrhujeme Radě kraje Vysočina schválení přiložené koncepce eHealth kraje Vysočina na období 2009-2013. Předmětem této koncepce je vedle základní analýzy současného stavu problematiky také definice základních priorit, identifikace nezbytných zdrojů a návrh akčního plánu pro rok 2010.

Pro potřeby koordinace a realizace koncepce eHealth byl založen tým složený z pracovníků OZ, OI a příspěvkových organizací.

Pro realizace nezbytných aktivit akčního plánu pro rok 2010 je vedle nezbytné spolupráce ze strany vedení zdravotnických organizací zřizovaných krajem Vysočina nutné také uvolnit potřebné finanční prostředky, které jsou pro rok 2010 odhadovány na 1,5 mil Kč a budou sloužit především pro realizaci nezbytných analýz, vytvoření základního systému pro výměnu zdravotnické dokumentace a dalších aktivit akčního plánu pro rok 2010.
StanoviskaŘeditel sekce pro službu veřejnosti: Doporučuji přijmout předkládanou koncepci a uvolnit požadované finanční krytí na aktivity vycházející z koncepce. Intenzivnější využívání informačních technologií v oblasti poskytování a organizování zdravotní péče reaguje na společenské očekávání a potřeby.

Ředitelka sekce ekonomiky a podpory: Realizace koncepce Ehealth může přispět ke zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Přispívá k orientaci systémů zdravotnictví na občana a k celkové efektivitě, účinnosti a udržitelnosti odvětví zdravotnictví. Z toho důvodu doporučuji předpokládanou koncepci přijmout a uvolnit na ni potřebné zdroje.

Ředitelé zdravotnických organizací zřizovaných kraje: obecně koncepci podporují, souhlasí se společným celokrajským postupem, ale vyjadřují obavy z financování provozních nákladů, případného spolufinancování ze strany rozpočtů nemocnic a udržitelnosti jednotlivých projektových aktivit.

Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu nebylo s financováním Koncepce eHealth kraje Vysočina 2009-2013 počítáno. Pro finanční krytí této koncepce navrhujeme použít kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje, jejíž aktuální stav ke dni 10. 3. 2010 je 21 611 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* koncepci eHealth kraje Vysočina 2009-2013 včetně realizace akčního plánu na rok 2010 dle materiálu RK-09-2010-16, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 1 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 500 tis. Kč určenou na realizaci akčního plánu eHealth pro rok 2010;
ukládá
ředitelům zdravotnických organizací zřizovaných krajem Vysočina spolupracovat při naplňování koncepce.
Odpovědnost odbor zdravotnictví a informatiky, ředitelé nemocnic a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina,
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz