Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2009-64

RK-18-2009-64.doc  RK-18-2009-64pr1.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-18-2009-64
NázevZjišťovací řízení záměru Sanace skládky Pozďátky podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Zpracoval L. Vávrová, J. Joneš
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel od Ministerstva životního prostředí v Praze oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru Sanace skládky Pozďátky podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o EIA ). Součástí oznámení ministerstva je žádost pro dotčené územní samosprávné celky (obce a kraje) ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o EIA o zaslání písemného vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Účelem zjišťovacího řízení dle § 7 odst. 1 zákona o EIA je zejména stanovit, zda záměr má významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzován ve smyslu zákona o EIA. Z tohoto důvodu ministerstvo žádá, aby kraj ve vyjádření především sdělil názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona o EIA. V případě vznesení požadavku na posouzení předkládaného záměru dle zákona o EIA pak též, zda může oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování, respektive jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo tuto dokumentaci nahradit.
Předložený záměr navrhuje sanaci předmětné skládky odvozem a likvidací uložených odpadů s následnou obnovou lokality. Jako konečný stav území by měla být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Slavičky krajinná zeleň. Plný text oznámení je k dispozici v elektronické formě (spolu se souvisejícími dokumenty) v informačním systému http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP265 a v tištěné formě na odboru životního prostředí. Pro orientaci v záměru je nejvhodnější v oznámení prostudovat část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru na str. 144 až 149 popřípadě postup prací na vlastní sanaci v části B na str. 20 - 23 (přímý odkaz na text oznámení
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP265&file=oznameniDOC).
Zpracovatel oznámení v závěru doporučuje záměr realizovat za podmínek uvedených v oznámení, při zohlednění připomínek ze zjišťovacího řízení a dalších stupňů schvalování záměru.
Návrh řešení Odbor životního prostředí usnesením rady 1029/23/2007/RK má uloženo plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona o EIA a též informovat radu kraje prostřednictvím příslušného resortního radního v případě posuzování regionálně významného záměru; odbor záměr Sanace skládky Pozďátky považuje za regionálně významný.
Odbor životního prostředí nemá k oznámení připomínky, za předpokladu dodržení všech stanovených parametrů a opatření uvedených v předloženém oznámení. S ohledem na negativní vliv stávající skládky na životní prostředí, který bude i po sanaci delší dobu částečně přetrvávat doporučujeme bezodkladnou realizaci záměru. Proto odbor doporučuje radě nepožadovat další posuzování záměru dle zákona o EIA a v tomto duchu zaslat vyjádření ministerstvu.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství má na věc stejný názor jako odbor životního prostředí a k materiálu nemá připomínek.
Návrh usneseníRada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru Sanace skládky Pozďátky dle materiálu RK-18-2009-64, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 27. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz